لیست آلوده ترین شهرهای جهان

اداره ملی حفاظت محیط زیست
طوریکه دیده میشود بتاریخ 6 سنبله 1397 مصادف با 28 اگست 2018، ویب سایت بی بی سی ( BBC) گزارشی را در مورد لیست آلوده ترین شهرهای جهان نشر نموده است که در آن شهرهای کابل و مزارشریف نیز شامل میباشد.
اداره ملی حفاظت محیط زیست ارقام و معلومات متذکره را به هیچ وجه تصدیق ننموده و با این اداره در رابطه به تولید، تجزیه، تحلیل و نشر این معلومات و دیتا هماهنگی صورت نگرفته است.
اداره ملی حفاظت محیط زیست در پهلوی سایر موضوعات محیط زیستی، مسولیت کاهش و جلوگیری از آلوده گی هوا را به عهده دارد تا در مورد، تدابیر را اتخاذ و گزارش ارایه نماید، در صورتیکه هر اداره دیگر دولتی، غیر دولتی و یا سایر نهاد ها و مطبوعات در رابطه به مسایل محیط زیستی و آلوده گی هوا در کابل و سایر ولایات کشور گزارش و یا ارقام نشر مینمایند، باید در همکاری و هماهنگی کامل با اداره ملی حفاظت محیط زیست انجام دهند.
در غیرصورت؛ مسولیت منبع، دقت، صحت معلومات، ارقام، نقشه ها و سایر معلومات تصویری، چاپی و صوتی بدوش اداره و یا نهاد نشر کننده میباشد، ادار ملی حفاظت محیط زیست در چنین موارد مسولیت ندارد.
اداره ملی حفاظت محیط زیست در مورد منبع نشر خبر از ویب سایت bbc تحقیقات لازم را انجام و نتیجه آن را بدسترس هموطنان قرار خواهد داد.


با احترام


اداره ملی حفاظت محیط زیست

Posted in announcements dari.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *