ارزیابی وضعیت محیط زیست افغانستان برای پالیسی سازی مؤثر

کابل، 13 ماه حوت 1397: مردم افغانستان به یک سلسله از مشکلات محیط زیستی، به شمول جنگل زدائی، تخریب اراضی، شهرنشینی و دفع غیر پلان شده زباله های جامد ، آلودگی آب و هوا، کاهش آب زیرزمینی، شکار غیر قانونی حیات وحش و تجارت غیر قانونی چوب، استخراج غیر قانونی معادن، گزینه های محدود انرژی قابل تجدید بعنوان بدیل،  همچنین سیلاب ها، خشکسالی ها،‌ و لغزش زمین، مواجه میباشند. علاوه بر این، بی ثباتی در بخش های بزرگ کشور، زیرساخت های ضعیف و افزایش اثرات منفی تغییر اقلیم، تلاش ها جهت بهبود وضعیت و کاهش اثرات  منفی بالای رفاه و سعادت بشری را بسیار محدود ساخته است.

با توجه به بهبود آگاهی در مورد تهدیدات محیط زیستی و دریافت راه های حل مناسب، اداره ملی حفاظت محیط زیست و برنامه محیط زیست ملل متحد ورکشاپ آموزشی و پلان گذاری سه روزه را در کابل از تاریخ 13 الی 15 حوت سال جاری، دایر نمودند تا در ایجاد یک تهداب برای سیستم گزارشدهی منسجم وضعیت محیط زیستی در افغانستان، کمک نموده باشند. بیشتر از 60 تن از کارشناسان کارمندان دولتی، ادارات شهری و ولایتی، نهاد های علمی، جامعه مدنی و نهاد های غیر دولتی، رسانه ها، و نهاد های ملل متحد، درین ورکشاپ آموزشی شرکت ورزیده بودند، که هدف آن انتقال و تبادل ابزار، بهترین روش ها و دروس آموخته شده توسط برنامه محیط زیست از طریق  فرایند چشم انداز جهانی محیط زیستی (GEO)، به افغانستان میباشد.

گرچه تا هنوز، دو گزارش وضعیت محیط زیستی پیرامون افغانستان قبلاً به دست نشر سپرده شده است، اما این نخستین بار است که چنین گزارش با همکاری همتاهان مختلف ملی که توسط اداره ملی حفاظت محیط زیست هم آهنگ گردیده است، تهیه میگردد. دیدگاه دراز مدت این گزارش حصول اطمینان از پایداری این پروسه میباشد نه صرف به عنوان طرح یک گزارش مستقل درین راستا.  آقای عزت الله صدیقی، معاون اداره ملی حفاظت محیط زیست در زمینه فرمودند:” گزارشات قبلی یا توسط مشاورین خارجی تهیه گردیده یا توسط یک گروه از افراد که شاید مطابق شرایط و خواست همان مقطع زمانی چیزی بهتر ازین امکان نداشته اما صادقانه باید اعتراف کرد که این گزارشات اثرات مطلوب نداشته اند.”

آقای مجتبی بشری استاد دانشگاه کابل اشاره نمودند که، “به عنوان یک استفاده کننده گزارش، میتوان گفت که گزارشات قبلی وضعیت محیط زیست، مسائل عمده و اختصاصی را شناسائی و تثبت میکرد اما متاسفانه میزان مشکلات را هرگز، ارزیابی نکرده اند. علاوه بر این، کدام تغییر فاحش میان گزارشات وضعیت محیط زیست در سال های 2008 و 2012 دیده نمی شود”.  خانم مریم عباسی، یکی از فارغ تحصیلان جدید دانشگاه کابل، علاوه نمود که” بسیار مشکل است که به گزارشات وضعیت محیط زیست افغانستان و آمار و ارقام بنیادی درین خصوص دسترسی داشته باشم. ”

آقای صدیقی همچنین علاوه نمودند که ” با درنظرداشت مسائل فوق، ضروری است تا روش آموختن از اجرا نمودن را اقتباس نمائیم و ازین طریق ظرفیت خویش را در گزارشدهی وضعیت محیط زیستی ارتقاء بخشیده  تا اینکه این موضوع در چارچوب دولت نهادینه شود.” وی علاوه نمود که ” این یک امر بسیار حیاتی است تا گزارش ملی وضعیت محیط زیست را بطور متداوم  تحت مرور و برسی قرار دهیم، زیرا گزارشدهی وضعیت محیط زیست یک عمل متدوام بوده که بطور قانونی اجرای آن در وققه های معین زمانی ضروری است تا جامعه افغانی و تصمیم گیرندگان را در مورد وضعیت سالم محیط زیست  فعلی و آینده که در پیش داریم، مطلع سازیم.”

ماهرین کمیته حفاظت محیط زیست از کشور همسایه تاجکستان که سال قبل یک گزارش از وضعیت محیط زیست را به دست نشر سپاریده اند نیز درین ورکشاپ اشتراک ورزیده و تمام تجارب و اندوخته های خویش را در ارزیابی منسجم محیط زیست و طرح شاخص های عمده محیط زیست، به اشتراک گذاشتند. علاوه بر این، این ورکشاپ همچنین یک فرصت خوب را مساعد ساخت تا  تبادله تجارب محیط زیستی را ترویج داده و هم آهنگی در خصوص محیط زیست، به شمول تبادله آمار و ارقام محیط زیستی میان دو کشور را به نحوی تقویت بخشید.

یکی از نارسائی های که در بحث های گروهی این ورکشاپ تاکید شده است، نیازمندی بهبود هم آهنگی و تبادله آمار و ارقام میان نهاد های دولتی و همچنین میان ادارات ملی و ولایتی میباشد.  داکتر لزلو پنتر از دانشگاه اروپای مرکزی و انستیتیوت بین المللی انکشاف پایدار که یکی از تسهیل کنندگان این ورکشاپ بود، در زمینه چنین فرمودند، ” یک طریقه ایجاد پل ارتباطی میان این نارسائی ها،  طرح یک پروسه گزارشدهی وضعیت محیط زیست به شکل منظم و مشارکتی در مطابقت با سیستم تعبیه شده دولتی، میباشد.” وی علاوه نمود که ” با تعهدات واقعی رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست با توجه به موجودیت احضار ورکشاپ آموزشی به شمول مقامات ارشد، من کاملا مطمئین استم که تحقق اهداف تعیین شده کاملا امکان پذیر است.”

یک بخش حیاتی بحث های گروهی درین ورکشاپ آموزشی متمرکز بر پلان گذاری تهیه گزارش بعدی وضعیت از محیط زیست به شیوه کارآمد و صرفه جویانه بود. آقای داکتر نیکولای دینزوف، کارمند ارشد شبکه محیط زیست زوی، که یکی از طراحان این روکشاپ آموزشی بود در زمینه چنین ایراد فرمودند، ” شمولیت شرکای کلیدی ذیربط به شمول استفاده کنندگان مربوطه این گزارش، گام نخست  و حیاتی میباشد، به ویژه کسانیکه در طرح گزارش وضعیت محیط زیست، اگاهی رسانی و اثرات مربوطه آن، میتوانند بطور قابل ملاحظه‌ی سهیم باشند و توانائی طرح ساختار پایدار نهادی را داشته باشند.” اداره ملی حفاظت محیط زیست با تشریک مساعی برنامه محیط زیست ملل متحد یک نقشه راه را تهیه خواهند نمود تا گزارش وضعیت محیط زیست افغانستان را با توجه به فرایند مشاورتی، ظرفیت تخنیکی نهادی، پلان گذاری مدیریت آمار و ارقام،  ساختار ها، اوقات زمانی و وجوه مالی، تهیه نمایند. درین عرصه، برنامه محیط زیست ملل متحد جهت فراهم آوری مشاورت های تخنیکی برای تهیه گزارش وضعیت محیط زیست ملل متحد، در صورت تقاضا، قابل دسترس خواهد بود.

ورکشاپ آموزشی به شمول ایجاد یک پلان عمل برای گزارش وضعیت محیط زیست افغانستان، توسط کمیسیون اروپا تحت عنوان پروژه ” فرصت ها برای انکشاف منسجم مناطق کوهستان” که در اواخر سال 2018 آغاز گردیده، حمایت سخاوتمندانه گردیده است.

یادداشت های برای ویرایشگران

نکات چند در مورد برنامه محیط زیست ملل متحد

برنامه محیط زیست به مثابه یک صدای پیشتاز جهانی پیرامون محیط زیست جهانی میباشد. این برنامه به عنوان یک نهاد پیشگام، مشارکت در مراقبت محیط زیست را از طریق الهام بخشی، اطلاع رسانی و توانمند سازی ملت ها و مردم جهت بهبود کیفیت زندگی آنها بدون به خطر انداختن و مصالحه نمودن خواست نسل های آینده، تشویق می کند. برنامه محیط زیست ملل متحد با دولت ها، سکتور خصوصی، جامعه مدنی و سایر نهادی های ملل متحد و بین المللی در سراسر جهان کار تساعی مینماید.

برای معلومات مزید به آدرس ذیل تماس حاصل کنید:

شاخه‌ی مدیریت بحران، برنامه محیط زیست ملل متحد  (Crisis Management Branch, UN Environment)

 

 

Posted in announcements dari.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *