قوانین ومقررات

قانون محیط زیست نشر (5) دلو سال 1385

Downloaded 174 times.

قانون دسترسی به اطلاعات نشر 2 جدی سال 1393

Downloaded 30 times.

مقرره کنترول و مراقبت کیفیت آب

Downloaded 45 times.

مقرره کاهش و جلوگیری از آلودگی هوا

Downloaded 52 times.

مقرره زباله های طبی نشر (2) سرطان سال 1396

Downloaded 25 times.

مقرره خرید و فروش عراده جات نمایندگی های سیاسی

Downloaded 24 times.

مقرره کاهش و جلوگیری از آلودگی صوتی

Downloaded 35 times.

مقرره ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی

Downloaded 68 times.