قوانین او مقررات

د اوزن مقرره

Downloaded 4 times.

د اوبو د کیفیت کنترول او پاملرنې مقررات

Downloaded 6 times.

د هوا ککړتیا کمول او مخنیوي مقرره

Downloaded 5 times.

د طبي ضایع مقرره

Downloaded 3 times.

د غږ ککړتیا مقرره

Downloaded 5 times.

د چاپیریال او ټولنیزې اغېزې ارزونې مقرره

Downloaded 6 times.