نظارت پروژه

نظارت از پروژه کاهش انتشارات گاز های گلخانه ای توسط جنگلات جامعه وسیستم های پایدار انرژی بایومس

محل نظارت از پروژه : ولایت پروان ولسوالی سالنگ
بیشتر

.نظارت از پروژه های حمایوی توافق وسازگاری با تغییراقلیم، ولایت بلخ

تاریخ نظارت از پروژه های توافق وسازگاری با تغییر اقلیم

بیشتر

نظارت از پروژه های حمایوی توافق وسازگاری با تغییراقلیم، ولایت هرات

نظارت از پروژه های توافق وسازگاری با تغییر اقلیم

بیشتر

نظارت از پروژه های حمایوی توافق وسازگاری با تغییراقلیم، ولایت پنجشیر

نظارت از پروژه های توافق وسازگاری با تغییر اقلیم

بیشتر