گزارشات

اهداف موردسهم گیری ملی

Downloaded 16 times.

استراتیژی وپلان عمل تغیر اقلیم افغانستان

Downloaded 13 times.

گروپ کاری درباره تغیر اقلیم وآمادگی برای حوادث

Downloaded 10 times.

اولین گزارش پیرامون تغیر اقلیم

Downloaded 17 times.