کیفیت آب

تست کیفیت منابع آب :  سروی و ارزیابی آلاینده  های احتمالی  در سا حات  محافظتی چاه های آبرسانی شهر کابل ( علاوالدین ،لوگر و افشار ) به همکاری دفتر جی آی زید  وادارات ذیدخل سکتور آب ( شهر سازی، وزارت انرژی و آب، ریاست آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان، شاروالی کابل و اداره ملی حفاظت محیط زیست  انجام گرفته است. و گزارش ان تهیه و ترتیب گردیده است و به ارگانهای ذیربط شریک گردید ه است  .

اجراات : جلوگیری از کندن کاری های خودسرانه درساحه ابگیر چاه ها و جلوگیری از تخلیه کثافات و فاضلاب صورت گرفت همچنان جهت محافظت این چاه ها اطراف این چاه ها با دیوار ها وفنس احاطه گردیده است .

تست کیمیاوی کیفی منابع آب ازساحات مختلف شهر کابل توسط تیم تخنیکی این اداره از ساحه شاه دوشمشیره ،  قصبه ، خوشحال خان مینه ، شهرک امید سبز ، ساحه پل حسن خان ، پارکهای صنعتی ، پارکهای جمعه محمد محمدی ، ساخه نخاس و ساحه خاتم النبعین در نواحی  شهر کابل از منابع مختلف (چاه عمیق ونیمه عمیق و آب نل) در فصل های مختلف سال سمپل گیر ی صورت گرفته است نظربه  ار قام داده شده هیچ  ارقام بالاتر از ستندرد کیفیت منابع آب  مشاهده نگردید ه است صرف درمربوطات ناحیه ششم وسیزدهم  و در بعضی نقاط پارامتر پی اچ آب نظر به موقعیت  تفاوت اندک  بلند میباشد  که در جدول ذیل ضمیمه گردید ه است :