تاریخچه

تاریخچه اداره ملی حفاظت محیط زیست

بلاثر نیازمندی وایجابات زمان برای اولین بار طرح داراه جدید التاسیس محیط زیست درکابینه دولت انتقالی اسلامی افغانستان درسال 1381 مطرح گردید که درنتیجه وزارت آبیاری ومنابع آب آنوقت به وزارت منابع آب محیط زیست مسمی گردید.
به تاسی ازحکم شماره ( 4447) مورخ 6/9/1381 محترم رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان بست فوق رتبه درتشکیل ان وزارت بنام معینیت محیط زیست منظور گردید.
درسال 1382 ریاست عمومی حفاظت محیط زیست درچوکات معینیت محیط زیست تشکیل شد.
دربرج جـــدی سال 1383 معینیت فوق الذکر از وزارت آبیاری ومنابع آب مجز او بنام ریاست مستقل محیط زیست عرض اندام نمود.

دربرج ثور سال 1384 باحفظ موقف وحیثیت مستقل بنام اداره ملی حفاظت محیط زیست ( NEPA) مسمی گردید.
درســـــــــال 1386 ریاست های حفاظت محیط زیست ولایات بــــه هشت زون تنظیم گردید که بالاثر تحرکات روئسای ولایات وتصمیم پارلمان و مقامات ذیصلاح کشور دربرج قوس همین سال دو باره به ریاست های ولایتی در 34 ولایت کشور تنظیم شد. بیشتر