آلودگی هاتجزیه و تحلیل .

با در نظر داشت ارقام ارایه شده در جدول فوق که نشاندهنده میزان آلودگی هوا در نقاط مختلف شهر کابل میباشد، دیده میشود که میزان آلودگی هوا از ماه عقرب 1397 بدینسو در مقایسه با ارقام ستندرد ملی کیفیت هوا در اوقات و ساحات مختلف اکثراً بالا تر از حالت ستندرد بوده است. میزان ذرات معلق (PM2.5, PM10) نظر به ستندرد در ظرف 24 ساعت باید بالترتیب 150 و 75 مایکروگرام فی متر مکعب هوا باشد، ولی ارقام ساحوی در اوقات و ساحات مختلف شهر کابل نشان میدهد که در برج عقرب وقوس  میزان به مراتب بلند تر ازستندرد بوده، حتی در بعضی مواقع بیشتر از ده مراتبه هم بلند بوده است. همچنان میزان گاز سلفر دای اکساید در ستندرد ملی کیفیت هوا در 24 ساعت باید 50 مایکروگرام فی مترمکعب هوا باشد، ولی ارقام ساحوی میزان این گاز را در هوای شهر کابل در اوقات و ساحات مختلف به مراتب بلند تر نشان میدهد این ارقام در رابطه به گاز سلفر دای اکساید به وضاحت نشان میدهد که استفاده از ذعال سنگ در بلند منزل ها، حمام ها و منازل رهایشی  افزایش یافته و ذرات آن نظر به عملیه طبیعی Thermal Inversion در هوای محیط بشکل معلق قرار گرفته و به آسانی توسط انسان ها تنفس میگردد.قابل تذکر است  ارقام متذکره نشاندهنده وضعیت دقیق کیفیت هوا در شهر کابل نبوده، زیرا سیستم و تجهیزات موجود ارقام ارایه شده را صرف بشکل موقتی و مقطعی از نقاط اخذ نموده است. برای اینکه ارقام دقیق و مطابق ستندردهای ملی و بین المللی را در مورد کیفیت هوا در طی هر 24 ساعت بطور منظم داشته باشیم، نیاز است تا دستگاه های ثابت (ستیشن) در نقاط مختلف شهر نصب گردیده و ارقام منظم را در طول 24 ساعت ثانیه وار ارایه نماید.  قابل تذکر است طوریکه مشاهده میگردد که در دوماه اخیرسال میزان آلودگی هوا به مقایسه به ماه های دیگرسال  نظربه ستندرد ملی کیفیت هوا کشور کاهش قابل ملاحظه داشته که این کاهش بنسبت بارندگی های اخیر درشهر کابل میباشد .