پالیسی و استراتیژی

پالیسی ملی زباله ها

Downloaded 38 times.

پالیسی ملی نظارت بر کیفیت آب

Downloaded 22 times.

پالیسی کنترول و کاهش آلودگی ها

Downloaded 26 times.

پالیسی ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی

Downloaded 29 times.

استراتیژی انکشاف ملی

Downloaded 73 times.