میراثهای طبیعی

مقدمه : محیط زیست خود  میراث های طبیعی بوده که از ابتدائی خلقت بشر موجود بوده و از یک نسل به نسل دیگری طور میراث انتقال و باقی مانده است . فعالیتهای روز افزون بشر به منظور استفاده بی حد از منابع طبیعی محیط زیست را تخریب نموده است بلاخره بشر متوجه شد ، یگانه علل و عوامل که باعث تخریب محیط ما می شود عبارت از تراکم نفوس ، فشار بیشتر بالای منابع طبیعی ، صنعتی شدن کشور ها و غیره می باشد بنابر درک ضرورت فوق  سران کشور ها صنعتی و غیر صنعتی به سطح بین المللی موضوع را مطرح و کنواسیون های محیط زیستی را جهت حل پرابلم های محیط زیستی به وجود آورده اند . باید گفت که بنابر عدم آگاهی محیط زیستی در افغانستان ، دانش عدهء  زیاد از مردم در باره اصطلاح (محیط زیست ) خیلی محدود بوده و به عنوان مثال فقط به پرنده گان ، جمع آوری کثافات حجمی و درختان منوط و مربوط  می دانند . در واقع محیط زیست دارای  مفهوم فرا گیر است که هوا ، خاک ، آب ، نباتات ، حیوانات ، حشرات ، اورگانیزم های کوچک ذره بینی ، اشکال زمین و انسان ها را نیز در بر می گیرد .

اجزای فوق الذکر به تنهائی خود حایز اهمیت نبوده ، بلکه چگونگی تعامل ذات البینی این عناصر با همدیگر نیز خیلی مهم است . اکثرأ فعالیت های انسان که بالای یکی از این اجزا اثر وارد میکند  می تواند بالای اجزای دیگر اثر ناگوار داشته باشد زیرا اجزای متذکره بنابر روند ایکولوژیکی به یکدیگر مرتبط می باشند به همین دلیل با در نظر داشت تعاملات ذات البینی میان طبیعت و انسان ها باید به این دو پدیده به حیث یک ترکیب واحد نگاه کرد. پس محیط زیست عبارت از منابع طبیعی ، تعاملات بین اجزای منابع طبیعی یا بین اجزای مذکور انسان ها و حیوانات ، خواص فزیکی ، فرهنگی ،تزئینی با شرایط است که صحت و سلامت آنها را تحت تاثیر قرار میدهد.  بیشتر

شماره کتگوری تشریحات دانلود فایل مربوطه
1 ایکو سیستم برنامه ملی ساحات حفاظت شده دانلود
2 تنوع حیات استراتیژی ملی تنوع بیولوژیکی وبرنامه عمل افغانستان دانلود
3 تنوع حیات انواع وحشی قابل حافظت افغانستان دانلود