آمار و ارقام نهال های غرس شده در سطح افغانستان

تعداد نهال

تعداد برنامه

تعداد اشتراک کنندگان

14243461

2496

772982