آمار و ارقام نهال شانی در سطح افغانستان

ولایت

نوع نهال غرس شده

مجموعه

مثمر

غیر مثمر

زینتی

بلخ

2100

2100

0

4200

سمنگان

8155

8155

0

16310

کنر

1700

13500

7560

22760

لغمان

290

370

90

750

هلمند

13867

16274

0

30141

مجموعه کلی

26112

40399

7650

74161