کنوانسیون

شمیرهسرلیکیو لنډ تفصیلد تصویب نیټهده فایل شته کول
۱د ملګرو ملتونو د بیولوژیکی ډولونو کنوانسیون د کنوانسیون موخی د ژوند د ډولونو ساتل، د ډولونو څخه د دوامداری ګټی اخیستنی او د سرچینو او تکنولوژیو پوری اړوند د حقوقو په نظرکی نیولو سره د ژنتیکی منابعو د ګټه اخستنی په نتیجه کی ترلاسه شوو مزایاوو کی په مساوی او عادلانه توګه شریکیدل د دی کنوانسیون د موخو څخه ګڼل کیږی۲۰۰۲شته کول
۲د ملګرو ملتونو د

د بیدیا د لمنی د پراخیدو پروړاندی د مبارزی کنوانسیون
د کنوانسیون موخی د بیدیا د لمنی خپریدو څخه میخنیوی او پرهغه هیوادونو چی په جدی توګه د وچکالی او د بیدیا د پراخیدو سره مخامخ دی په ځانګړی توګه د افریقا کی د وچکالی د اثراتو کمول دی، دا کار مؤثرو اقداماتو او د نړیوالو همکاریو او په ټولو سطوحو کی د (۲۱) طرحی په چوکاټ کی د مشارکت له لاری او آسیب پذیرو سیمو کی د دوامداری ودی د لاسته راوړنی په منظور ترسره کیږی.
o دی هدف ته لارسی د اوږد مهال جامع استراتیژی باندی شامیلږی چی په عین وخت کی د ځمکو حاصلاتو کی د ښه والی، د او بو اوخاورو د سرچینو د تل پاتی مدیریت او بیارغونی باندی متمرکزشویده او په پای کی د خلکو د ژوند د شرایطو پر ښه والی په ځانګړی توګه د ټولنی په کچه منتج شی.
۲۰۰۲شته کول
۳ د ملګرو ملتونو
د اقلیم د بدلون کنوانسیون
د اقلیم د بدلون د کنوانسیون موخه د ځمکی په کره کی د اقلیمی تغیراتو د مخنیوی په منظور په اتموسفیرکی د گلخانه یی ګازاتو په تراکم کی د ثبات رامینځته کول دی، په هغه کچه چی د هوا او اوبو د سیستومونو سره د بشری فعالیتونو د خطرناک تداخل څخه مخنیوی وکړی او ایکو سیستومونه وتوانیږی چی په طبیعی شکل د اقلیم د بدلون سره تطابق وکړی او ډاډ ترلاسه شی چی د غذایی توکو تولید د ګواښ سره مخامخ ندی او اقتصادی وده په دوامداره توګه ادامه ومومی. ۲۰۰۲ شته کول
۴د انقراض او وریکیدو د ګواښ سره مخ د وحشی ځناورو او بوټو د ډولونو د نړیوال سوداګری کنوانسیون د دی کنوانسیون موخه د انقراض د ګواښ سره مخ د وحشی ځناورو او بوټو د ډولونو څخه حمایت ده، د دی ډولونو پر اړیکی د ټینګولو او د لازمی کنترول د اعمالول او د دی ډولونو د صادراتو او وارداتو د جواز د صدورولو له لاری داموخی ترلاسه کیږی.۱۹۸۶شته کول
۵ د اوزون د پوړ د ساتنی اړوند د ویانا کنوانسیون د اوزون د لایی د نریوالی د بدلون له کبله د خطراتو پروړاندی د انسانانو او د ژوند د چاپیریال د روغتیا ساتنه.۲۰۰۴شته کول
۶د اوزون د لایی د مخربو توکو پروړاندی د مونتریال پروتوکولپه نړی کی د اوزون د لایی د مخربو توکو د انتشاراتو د کنترول لپاره د ظوابطو او معیاراتو د وړاند وینی او پلی کولو له لاری د اوزون د لایی څخه ساتنه.۲۰۰۴شته کول
۷ د استاکهلم کنوانسیوند دی کنوانسیون موخه د تلپاتی عضوی ککړونکو توکو پروړاندی د انسانانو او د ژوند د چاپیریال د روغتیا ساتنه ده، دغه توکی د سمی خصوصیت لرونکی، د تجزیی پروړاندی مقاومت لرونکی او د موجوداتو په بدن کی د تجمع وړ دی او د هوا، اوبو او مهاجرو ډولونو له لاری د انتقال وړ دی. ۲۰۱۳شته کول
۸ د روتردام کنوانسیون د کنوانسیون موخی د مشترک مسئولیت ترویجول، د کنوانسیون د غړو ترمینځ د انسانی او د ژوند چاپیریال د احتمالی زیان ځخه د سلامتیا لپاره د خطرناکو کیمیاوی توکو د نړیوال سوداګری په اړه د ګډو هڅی ترسره کول، د ژوند دچابیریال سره په سمونتیا کی د دی توکو د کاروینی په لور مرسته کول چی د اطلاعاتو د تبادلی له لاری د کیمیاوی توکو د ځانګړتیا او د صادراتو او وارداتو په اړوند د ملی تصمیم نیولو د نتایجو وړاندوینه او غړو ته د تصامیمو اعلانول او د ژوند د چاپیریال له نظره د هغوی د سالمی کاروینی په اړه مرسته د دی کنوانسیون له موخو څخه ګڼل ګیږی. ۲۰۱۳ شته کول
۹ د کیوتو پروتوکولد پروتوکول موخی د ملی اقتصاد اړوندو برخو کی د انرژۍ د کارونی زیاتوالی، د ځنګلونو د مدیریت د تلپاتی فعالیتونو وده، ځنګل کارۍ او د نویو ځنګلونو د رامینځته کولو مدیریت، اقلیم پوری اړوند ملاحظاتو په رڼا کی د اقلیم ، اوبو او هوا پوری مربوطه ستونزو په هکله د تلپاتی کرنیزو ډولونو هڅونه ، د نوی کیدو وړ انرژی له ډولونو څخه د ګټی د پراختیا او د کاربن دای اکساید د خپریدو د کنټرول او د چاپیریال ساتنی لپاره له نویو او پرمختللو نوښتونو څخه چی د ژوند چاپیریال لپاره بیخطره وی ګټه اخستنه ده. ۲۰۱۲ شته کول
۱۰ د باسل کنوانسیوند کنوانسیون موخی د سرحدونو څخه بهر ته د کمیاوی خطرناکو توکو د لیږد رالیږد د حجم د کمولو ، په هغه اندازه د دغه توکو منځته راوړل چی دژوند چاپیریال ته بی ضرره وی او د دغو توکو د لیږد رالیږد په برخه کی د مناسب او اغیزمن مدیریت د اعمالولو لپاره د غړو هیوادونو مجبورول د دی کنوانسیون موخی ګڼل کیږی.۲۰۱۳شته کول
۱۱ د کارتاجینا پروتوکول د پروتوکول موخی د ساتنی ټاکل شوی کچی د باوری کیدو، د تغیر شکل شوی ژوندی موجوداتو څخه ګټه اخستنی کوم چی نوی تکنالوژی په نتیجه کی را مینځته شوی او کیدای شی پربیولوژیکی ډولونو اغیزولری، او د هغوی اغیز پرانسانی روغتیا په ځانکړی توګه او په ځانګړی توګه په سرحدونو څخه هغی لوری ته د هغوی د لیزد را لیږد ته تمرکزد دی پروتوکول موخی ګڼل کیږی. ۲۰۱۳ شته کول
۱۲ د مهاجرو ډولونو اړوند کنوانسیون د دی کنوانسیون موخه دا ده ترڅو د کنوانسیون ژمن اړخونه د مهاجرو انواعو د ساتلو اهمیت تصدیق کړی او د یاد شوی ډولونو د مهاجرت په مسیر کی دولتونه توافق وکړی تر څو هغه انواعو ته چی په خرابه حالت کی دی، هر وخت ممکنه ، مناسب او ځانګړی پاملرنه وکړی او ددی انواعو د ساتلو او د اوسیدود ځای لپاره په انفرادی ‌ډول او یا هم د یو بل سره د مرستی له لاری ضروری اقدامات ترسره کړی. ژمن اړخونه د هغه اقداماتونه د استفادی ضرورت تصدیقوی، ترڅو د مهاجرو انواعو د خطر سره د مخامخ کیدو مخنیوی وکړی. ۲۰۱۳ شته کول
۱۳ دناگویا پروتوکول د دې پروټوکول موخه دجنیټیکی سرچینو له کار اچونې څخه د ترلاسه شوو ګټو برابر او مناسب ویش دی چې نوموړو میراثی سرچینو ته لاس رسی او د اړوندې ټکنالوژی مناسب لېږد هم له ځانه سره لری، په یادو شوو سرچینو او ټکنالوژی باندې د ټولو حقونو په پام کې نیولو سره او، د بیالوژیکی تنوع ساتنې سره مرستې او د هغې له جوړوونکو برخو څخه د دوامداره ګټه اخیستنې لپاره مناسب مالی مرسته ده. ۲۰۱۷ شته کول
۱۴ د سيمابو په هكله د ميناماتا كنوانسيون د دغه كنوانسيون موخه، د بشري فعاليتونو له امله د سيمابو او د هغو د تركيبونو د خپرېدو او خوشې كېدو پر وړاندې د انسان د روغتيا او چاپېريال ساتنه ده. ۲۰۱۶ شته کول