شمیرهعنوانفایل
۱د اسلامي زده کړې په روښنایی کې د ژوند چاپیریال تعلیمی کتاب د فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۲زمونږ د ژوند چاپیریال کتابد فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۳د لیندۍ میاشتنۍ خپرونه ۱۳۹۶د فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۴د لړم میاشتنۍ خپرونه ۱۳۹۶د فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۵د تلې میاشتنۍ خپرونه ۱۳۹۶د فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۶د ژوند چاپیریال مجله ۶-۶-۱۳۹۶د فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۷د وږی میاشتنۍ خپرونه ۱۳۹۶د فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۸د زمري میاشتنۍ خپرونه ۱۳۹۶د فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۹د چنګاښ میاشتنۍ خپرونه ۱۳۹۶د فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۱۰د غبرګولی میاشتنۍ خپرونه ۱۳۹۶د فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۱۱د غوايي میاشتنۍ خپرونه ۱۳۹۶د فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۱۲د حمل میاشتی خپرونه ۱۳۹۶د فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۱۳د ژوند د چاپیریال مجله ۱۳۹۵د فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۱۴د ژوند چاپیریال مجله ۱۳۹۴د فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۱۵د ژوند چاپیریال مجله ۱۳۹۲د فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۱۶لومړۍ درې میاشتنۍ خپرونه ۱۳۹۱د فایل کتنی لپاره کلیک وکړی