د زبالو مدیریتدکاری پلان او کاری لایحی پرچوکات کښی او د دی اداری د ښاغلی مقام د هدایت په اساس دچاپیریالی ککړتیا د مخنوی او کموالی په اړه له دولتی او خصوصی مرا جعو څخه څارنه شوی ده، همدارنګه د ضرورت په اساس پردی اړه معیاری کړنلاری د هغوی د تطبیق او عملی کیدو لپاره ویل شوی او ورسته پر دغه مورد راپور آمده او وړاندی شوی ده

چاپیریالی تخلفات اړوند ادارو ته پیژندل شوی او متخلفین ورستنی څارنی لاندی نیول شوی دی.