شمیرهعنوانفایل
۱د چاپیریالي او ټولنیزو اغېزو ارزونې پالیسيد فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۲د ککړتیا کنټرول او د را ټيټولو پالیسيد فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۳د اوبو د کیفیت د څارنې ملي پالیسيد فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۴د کثافاتو د تنظیمولو ملي پالیسيد فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۴د ژوند د تنوع ملي تګلارهد فایل کتنی لپاره کلیک وکړی