شمیرهعنوانفایل
۱د چاپيریال قانوند فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۲د هوا د ککړتیا د راټیټولو او مخنیوی مقررهد فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۳د طبی پاتې شونو(زبالو) مقررهد فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۴د ژوند چاپیریالیزو او ټولنیزو اغیزو د ارزونې مقررهد فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۵د صوتي ککړتیا د راټیټولو او مخنیوي مقررهد فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۶د اوزون مقررهد فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۷د اوبو د کیفیت د کنترول او مراقبت مقررهد فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۸اطلاعاتو ته د لاس رسۍ قانوند فایل کتنی لپاره کلیک وکړی