شریکانو 
شمیرهنوملوگو
۱د ملګرو ملتو د چاپیریال پروگرام - د چاپیریال ساتنی سازمان (UNEP)UNEP
۲د ملګرو ملتوپراختیایی پروگرام (UNDP)، او یا هم د ملگرو ملتو د پراختیا نړیوالی شبکیUNDP
۳د بهرنیو چارو وزارت (Ministry of foreign affairs)Ministry of foreigh affairs
۴نړیوال بانک (WB)WB
۵د ملګرو ملتو د خوړو او کرنی سازمان(UNFAO)UNFAO
۶د چاپیریال نړیوالی اسانتیاوی(GEF)GEF
۷د اروپا اتحادیه (European Union)European Union
۸آیساف (ISAF)ISAF
۹د متحده ایالاتو نړیوال پراختیایی بنسټ(USAID)USAID
۱۰جی آی زد (GIZ)GIZ
۱۱د آسیا پراختیایی بانک(ADB)ADB
۱۲د ملی استندرد اداره(ANSA)

ANCA

۱۳نړیوال روغتیایی سازمان(WHP)WHO
۱۴د وحشی ژوو د ساتنی بنسټ(WCS)

WCS

۱۵د ملګرو ملتو د صنعتی پراختیا سازمان(UNIDO)UNIDO