شمیرهعنوانفایل
۱د اقلیم بدلون په اړه د ملګرو ملتونو د اقلیم بدلون کنوانسیون ته د افغانستان لومړنی راپورد فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۲د اقلیم بدلون او د پېښو د چمتووالي لپاره کاري ګروپد فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۳د افغانستان د اقلیم بدلون ستراتیژي او د پلان عملد فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۴ د ملګرو ملتونو د اقلیم بدلون کنوانسیون ته د ملي ونډې اخیستنې د پام وړ موخې (د ملي مشارکت ټاکلې موخې)د فایل کتنی لپاره کلیک وکړی