د اوبو دکفیت د تست څانګهد اوبو دکفیت د تست څانګه
د علاوالدین، لوګر، افشار چی پر دغو ساحاتو کښی محافظوی څاګانی دی GIZ او اړوندو سکتورونو، ښارجوړونی وزارت د اوبو او برښنا وزارت، د اوبو رسونی ریاست، دکابل ښاروالی او دچاپیریال ساتنی ملی اداری په همغږی اوهمکاری سره څارنه او څیړنه شوی دی چی ګزارش ترتیب او اړوندو ادارو سره هم شریک شوی دی.


اجراآت
د آبرسانی څا ګانو شاوخوا دفلزی کتارو نصب کول او د کندو کیندل او دکثافاتو دتخلیه مخنوی

د دی اداری د تخنیکی تیم پواسطه د کابل په مختلوفو سیموکښي لکه شاه دوشمشیره، قصبه خوشحال خان مینه ،امید سبز ښارګوتی ، د حسن خان دپل ساحه، نخاس ساحه او د جمعه محمد محمدی او پلچرخی صنعتی ساحو کی په مختلوفو موسمونو کښي د اوبو دسرچینو دکیفی او کمیاوی تست دنمونه ګیری سرته رسیدلی دی.
د دغو ارقامو په پام کښی نیولوسره هیڅ یو ارقام د ابو دسرچینو دکفیت ستندرد څخه لوړ ښکاره شوی نه دی
اوصرف دشپږمی او درلسیمه نواحیوپه مربوطات کښي د اوبو PH پارامترنظر پر موقعیت یو اندازه لوړه وه چی په لاندی جدول کښی ضمیمه شوی دی

په ۱۳۹۷ کال کښی د اوبو د منابع کفیت تست د اسپکتروفوتومتر په واسطه په کابل مختلوفو ناحیو کی
شمارهنوم د پارامتردر یمه ناحیه در لسمه ناحیهنهمه ناحیه اتمه ناحیه اوه مه ناحیه شپږمه ناحیه پنڅم ناحیه پنڅلسمه ناحیهدوهم ناحیه water quality Standardملاحظات
۱PH8.59.758.17.897.998.97.3598.26.5 - 9
۲Nitrate (NO3)0.006 mg/l0.007 mg/l2.401 mg/l1.34mg/l0.6mg/l47.35mg/l0.000mg/l0.007mg/l1.5mg/l50mg/l
۳Copper/Zinc 0 mg/l0.08 mg/l0.028 mg/l0.06mg/l0.025mg/l1.2mg/l0.041mg/l0.039mg/l0.14mg/l2.0mg/l
۴Chloride (Cl)38.29 mg/l8.447mg/l37.13 mg/l36.75mg/l12.61mg/l20.19mg/l22.46mg/l19.88mg/l37.59mg/l500mg/l
۵Sulfate (S04)128.4 mg/l8.364mg/l196.6 mg/l160.3mg/l84.2mg/l266.8mg/l55.28mg/l636.6mg/l141.1mg/l500mg/l
۶Phosphorus0.255 mg/l1.228mg/l0.2 mg/l1.28mg/l0.3mg/l0.03mg/l0.3mg/l0.8mg/l0.2mg/l0.5mg/l
۷Manganese0.337 mg/l0.158mg/l0.3mg/l0.2mg/l0.1mg/l0.04mg/l0.82mg/l0.098mg/l2.22mg/l0.2mg/l
۸Bromine0.00 mg/l0.000mg/l0.000 mg/l0.000mg/l0.000mg/l0.034mg/l0.000mg/l0.338mg/l0.000mg/l0.5mg/l