# ویډیو سرلیک ویډیو د خپرونې نیټه

1

نیالگــی کـیـنــولـو د اســـــلام لـه نظــره 03,01,2021

2

د نیالگــی کـیـنــولـو مـلــــی کــمپــایـن 02,25,2021

3

د هـوا کـکـړتـیـا یـا تــدریـجــی مـرګ 12,31,2020

4

د هــوا ککړتیا جــرم دی 11,29,2020

5

د هوا ککړتیا د ناروغۍ لامل کیږي 11,29,2020

6

د اوزون جــهـانــی ورز 11,28,2020

7

د نورستان ولایت ښکلی طبیعت 11,28,2020

8

د هوا ککړتیا جرم دی 11,14,2020

9

د هوا ککړتیا د ناروغۍ لامل کیږي 11,14,2020

10

د کېګالي تعدیلات څنګه د اقلیم بدلون کموي 11,14,2020

11

د نورستان ولایت ښکلی طبیعت 11,14,2020