ریاست حفظ میراثهای طبیعی

ریاست حفظ میراثهای طبیعی ازسال 1384 بدین سو درچوکات اداره ملی حفاظت محیط زیست با درنظرداشت فصل ششم قانون محیط زیست در تنظیم ، حفاظت و نظارت ازمنابع طبیعی کشور فعالیت می نماید.

شیوه کاری ریاست :

شناسایی، طرح برنامه های حفاظتی وتنظیمی مشترک با ارگانهای ذیربط ونظارت ازمنابع کلیدی طبیعی افغانستان که دربرگیرنده جنگلات ، چراگاه ها ، حیات وحش، ساحات حفاظت شده، میراثهای فرهنگی وابدات تاریخی وساحات سبز درکشور فعالیت می نماید.image_12