تست کیفیت آبتست کیفیت منابع آب

سروی و ارزیابی آلاینده های احتمالی در سا حات محافظتی چاه های آبرسانی شهر کابل ( علاوالدین ،لوگر و افشار ) به همکاری دفتر جی آی زید وادارات ذیدخل سکتور آب ( شهر سازی، وزارت انرژی و آب، ریاست آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان، شاروالی کابل و اداره ملی حفاظت محیط زیست انجام گرفته است. و گزارش ان تهیه و ترتیب گردیده است و به ارگانهای ذیربط شریک گردید ه است .

اجراات

جلوگیری از کندن کاری های خودسرانه درساحه ابگیر چاه ها و جلوگیری از تخلیه کثافات و فاضلاب صورت گرفت همچنان جهت محافظت این چاه ها اطراف این چاه ها با دیوار ها وفنس احاطه گردیده است .

تست کیمیاوی کیفی منابع آب ازساحات مختلف شهر کابل توسط تیم تخنیکی این اداره از ساحه شاه دوشمشیره ، قصبه ، خوشحال خان مینه ، شهرک امید سبز ، ساحه پل حسن خان ، پارکهای صنعتی ، پارکهای جمعه محمد محمدی ، ساخه نخاس و ساحه خاتم النبعین در نواحی شهر کابل از منابع مختلف (چاه عمیق ونیمه عمیق و آب نل) در فصل های مختلف سال سمپل گیر ی صورت گرفته است نظربه ار قام داده شده هیچ ارقام بالاتر از ستندرد کیفیت منابع آب مشاهده نگردید ه است صرف درمربوطات ناحیه ششم وسیزدهم و در بعضی نقاط پارامتر پی اچ آب نظر به موقعیت تفاوت اندک بلند میباشد که در جدول ذیل ضمیمه گردید ه است :

آزمایش تست کیمیاوی منابع کیفیت آب توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر از نواحی مختلف شهر کابل در سال 1397
شمارهاسم پارامترناحیه سومناحیه سیزدهمناحیه نهمناحیه هشتمناحیه هفتمناحیه ششمناحیه پنجمناحیه پانزدهمناحیه دومکیفیت استندرد آبملاحظات
۱PH8.59.758.17.897.998.97.3598.26.5 - 9
۲Nitrate (NO3)0.006 mg/l0.007 mg/l2.401 mg/l1.34mg/l0.6mg/l47.35mg/l0.000mg/l0.007mg/l1.5mg/l50mg/l
۳Copper/Zinc 0 mg/l0.08 mg/l0.028 mg/l0.06mg/l0.025mg/l1.2mg/l0.041mg/l0.039mg/l0.14mg/l2.0mg/l
۴Chloride (Cl)38.29 mg/l8.447mg/l37.13 mg/l36.75mg/l12.61mg/l20.19mg/l22.46mg/l19.88mg/l37.59mg/l500mg/l
۵Sulfate (S04)128.4 mg/l8.364mg/l196.6 mg/l160.3mg/l84.2mg/l266.8mg/l55.28mg/l636.6mg/l141.1mg/l500mg/l
۶Phosphorus0.255 mg/l1.228mg/l0.2 mg/l1.28mg/l0.3mg/l0.03mg/l0.3mg/l0.8mg/l0.2mg/l0.5mg/l
۷Manganese0.337 mg/l0.158mg/l0.3mg/l0.2mg/l0.1mg/l0.04mg/l0.82mg/l0.098mg/l2.22mg/l0.2mg/l
۸Bromine0.00 mg/l0.000mg/l0.000 mg/l0.000mg/l0.000mg/l0.034mg/l0.000mg/l0.338mg/l0.000mg/l0.5mg/l

آلودگی آب


آلودگی آب بسیار یک موضوع گسترده بوده که از اثر داخل شدن و یا در تماس شدن انواع مختلف آلوده کننده در آب بحث میکند.
آلودگی آّب های سطحی مانند دریاها، جوی ها، چشمه ها و آب های زیرزمینی از جمله آلودگی آب ها بوده که در میان آن ها آلودگی آب های نوشیدنی مهم و قابل بحث میباشد چون با صحت و سلامت انسان ها و دیگر ارگانیم ها ارتباط دارد.
رابطه انسان با آب یک رابطه جدا نا پذیر بوده و تمام فعالیت های فزیولوژیکی انسان بستگی به آب دارد، بناٌ اگر این آب (آب نوشیدنی) آلوده گردید، تاثیرات بسیار ناگوار بالای انسان میگذارد.

انواع آلودگی آب

 • انواع آلودگی آب به اساس موقعیت و استفاده قرار ذیل اند

  • آلودگی آب های نوشیدنی
  • آلودگی آب های زیر زمینی
  • آلودگی دریاها

 • آلودگی آب ها به اساس منبع آلوده کننده قرار ذیل اند

  • آلودگی آب به اثر تماس با زباله های شهری
  • آلودگی آب به اثر فعالیت های زراعتی
  • آلودگی آب به اثر فعالیت های صنعتی
  • آلودگی آب اثر تغیرات طبیعی

  تاثیرات آلودگی آب
  آلودگی آب تاثیرات ناگوار بالای ایکوسیستم، صحت انسان و صحت حیوانات دارد که هر کدام آنرا به طور جداگانه مورد بحث قرار میدهیم.

  تاثیرات آلودگی آب بالای ایکوسیستم ها
  زمانیکه مواد غیر عضوی در آب، جریان ها فاضلاب، تجزیه زباله های عضوی و مواد عضوی گیاهی مانند نایتریت و فاسفیت در داخل آب صورت میگیرد، باعث رشد بی رویه الجی های هوازی مانند (Blue Green Algae) می شود که رشد این الجی ها باعث نرسیدن اکسیجن به ماه ها و دیگر ارگانیزم های آبزی گردیده و سبب مرگ ایشان میگردد.

  تاثیرات آلودگی آب بالای صحت حیوانات
  آلودگی آب تاثیرات بسیار نا گوار بالای صحت حیوانات دارد که مهمترین آن کاهش تولید مثل، شیوع امراض گوناگون، و تجمع مواد بیولوژیکی غیر قابل تجزیه میباشد هم چنان در زنجیره غذایی آنها نیز اثر گذاشته و حتی باعث مرگ ایشان نیز میگردد.

  تاثیرات آلودگی آب بالای صحت انسان

  • افزایش شیوع تومورها، زخم ها (زخم معده) به اثر آلودگی توسط نایتریت ها
  • شیوع امراض جلدی
  • اختلال در قاعدگی خانم ها و شیوع امراض بواسیر
  • تاثیر بسیار ناگوار و خطرناک بالای جنین در خانم های حامله
  • باعث تجمع آفت کش ها در بدن
  • فعالیت های ایمنی بدن را کاهش میدهد
  • از دست دادن قدرت حافظه
  • و بالاخره سبب مرگ در انسان ها میگردد