شمارهعنوانفایل
۱لایحه طرح فعالیت کارمندان فوکال پوینتبخاطر فایل اینجا را کلیک کنید
۲لایحه طرز فعالیت کمسیون عالی جلوگیری از آلودگی هوابخاطر فایل اینجا را کلیک کنید
۳لایحه طرح فعالیت و تنظیم روابط کمیته اجرائیوی حیات وحش افغانستانبخاطر فایل اینجا را کلیک کنید
۴رهنمود محیط زیستی شماره (1) برای تعیین ساحه و ذوب آهنبخاطر فایل اینجا را کلیک کنید
۵رهنمود محیط زیستی شماره (2) برای فارم مالداریبخاطر فایل اینجا را کلیک کنید
۶رهنمود محیط زیستی شماره (3) برای فعالیت شستشوی وسایطبخاطر فایل اینجا را کلیک کنید
۷رهنمود محیط زیستی شماره (4) برای فعالیت فابریکات تولید مواد شویندهبخاطر فایل اینجا را کلیک کنید
۸رهنمود محیط زیستی شماره (5) برای فعالیت مواد غذاییبخاطر فایل اینجا را کلیک کنید
۹رهنمود محیط زیستی شماره (6) برای نصب آنتن های مخابراتیبخاطر فایل اینجا را کلیک کنید
۱۰رهنمود محیط زیستی شماره (7) برای کارخانه جات تولید مصنوعات پلاستیکیبخاطر فایل اینجا را کلیک کنید
۱۱رهنمود محیط زیستی شماره (8) برای کارخانه قنادی و کلچه پزیبخاطر فایل اینجا را کلیک کنید
۱۲رهنمود محیط زیستی شماره (9) برای تعیین ساحه و فعالیت حمام هابخاطر فایل اینجا را کلیک کنید
۱۳رهنمود محیط زیستی شماره (10) برای تعیین ساحه و فعالیت خبازی هابخاطر فایل اینجا را کلیک کنید
۱۴رهنمود محیط زیستی شماره (11) برای تعیین ساحه و فعالیت ورکشاپ تعویض تیل به گازبخاطر فایل اینجا را کلیک کنید
۱۵رهنمود محیط زیستی شماره (12) برای تعیین ساحه و فعالیت ریگریشن هابخاطر فایل اینجا را کلیک کنید
۱۶رهنمود محیط زیستی شماره (13) برای تعیین ساحه و فعالیت فارم های مرغداریبخاطر فایل اینجا را کلیک کنید
۱۷رهنمود محیط زیستی شماره (14) برای تعیین ساحه و فعالیت داش های خشت، سنگ چونه و گچبخاطر فایل اینجا را کلیک کنید
۱۸رهنمود محیط زیستی شماره (15) برای تعیین ساحه و اعمار پمپ استیشن های مواد نفتیبخاطر فایل اینجا را کلیک کنید
۱۹رهنمود محیط زیستی شماره (16) برای تعیین ساحه و اعمار شهرکبخاطر فایل اینجا را کلیک کنید
۲۰رهنمود محیط زیستی شماره (17) برای تعیین ساحه و احداث پارک صنعتیبخاطر فایل اینجا را کلیک کنید
۲۱رهنمود محیط زیستی شماره (18) برای تعیین ساحه و اعمار ذخایر مواد نفتیبخاطر فایل اینجا را کلیک کنید
۲۲رهنمود محیط زیستی شماره (19) برای تعیین ساحه اعمار سرک و شاهراهبخاطر فایل اینجا را کلیک کنید
۲۳رهنمود محیط زیستی شماره (20) برای تعیین ساحه و تصفیه فاضلاببخاطر فایل اینجا را کلیک کنید
۲۴رهنمود محیط زیستی شماره (21) برای تعیین ساحه و تنظیم زباله های شهریبخاطر فایل اینجا را کلیک کنید
۲۵رهنمود محیط زیستی شماره (22) برای تعیین ساحه و فعالیت هوتل و رستورانتبخاطر فایل اینجا را کلیک کنید
۲۶رهنمود محیط زیستی شماره (23) برای تعیین ساحه و پروسه تنظیم زباله های زیانباربخاطر فایل اینجا را کلیک کنید
۲۷رهنمود محیط زیستی شماره (24) برای تعیین ساحه و مدیریت زباله های شفاخانه ها و کلینیک هابخاطر فایل اینجا را کلیک کنید
۲۸رهنمود محیط زیستی شماره (25) برای تعیین ساحه و احداث بند برق و آبگردانبخاطر فایل اینجا را کلیک کنید
۲۹رهنمود محیط زیستی شماره (26) برای تعیین ساحه و ایجاد شبکه آبرسانیبخاطر فایل اینجا را کلیک کنید
۳۰رهنمود محیط زیستی شماره (27) برای مواد نفتی و گاز مایعبخاطر فایل اینجا را کلیک کنید
۳۱رهنمود محیط زیستی شماره (28) برای تعیین ساحه و تولید آب معدنیبخاطر فایل اینجا را کلیک کنید
۳۲رهنمود محیط زیستی شماره (29) برای تعیین ساحه و فعالیت دباغیبخاطر فایل اینجا را کلیک کنید
۳۳30-رهنمود محیط زیستی شماره (30) برای تعیین ساحه و احداث فابریکه دوا سازیبخاطر فایل اینجا را کلیک کنید
۳۴رهنمود محیط زیستی شماره (31) برای اعمار ساختمان هابخاطر فایل اینجا را کلیک کنید
۳۵رهنمود محیط زیستی شماره (32) برای تعیین ساحه و فعالیت ورکشاپ های ترمیم وسایطبخاطر فایل اینجا را کلیک کنید
۳۶رهنمود محیط زیستی شماره (33) برای تعیین ساحه و احداث دستگاه تولید برقبخاطر فایل اینجا را کلیک کنید
۳۷رهنمود محیط زیستی شماره (34) برای فعالیت ریگ براداری از بستر دریابخاطر فایل اینجا را کلیک کنید
۳۸رهنمود محیط زیستی شماره (36) برای تعیین ساحه و فعالیت فارم پرورش ماهیبخاطر فایل اینجا را کلیک کنید
۳۹رهنمود محیط زیستی شماره (37) برای تعیین ساحه و فعالیت زنبور داریبخاطر فایل اینجا را کلیک کنید
۴۰رهنمود محیط زیستی شماره (38) برای کنترول و مراقبت از کیفیت آببخاطر فایل اینجا را کلیک کنید
۴۱رهنمود محیط زیستی شماره (39) برای تعیین ساحه و فعالیت معدنکاریبخاطر فایل اینجا را کلیک کنید
۴۲ مقاله ای تحت عنوان به پیشواز روز جهانی محیط زیستبخاطر فایل اینجا را کلیک کنید