جدول بودجه منظور شده، تخصیصات صادر شده و مصارفات پروژه های انکشافی سال مالی ۱۳۹۹
پول باقیماندهمصرف حقیقی / پرداختتخصیص گرفته شدهبودجه تنقیص شدهبودجه منظور شدهاسم پروژهکود پروژه شماره
۱۰،۰۰۰،۰۰۰۱۰،۰۰۰،۰۰۰تعمیر مرکزی اداره و ولایات محیط زیست۶۰۰۰۰۶۱
۳۹،۰۴۶،۳۸۷۷،۲۵۳،۴۸۳۷،۲۵۳،۴۸۳۵۲،۲۷۸،۳۱۲پروژه ظرفیت سازی ملی تعلیمات آموزشی محیط زیستی۶۰۰۰۳۸۲
۵،۰۰۴،۱۰۹۵،۹۷۸،۴۴۲معاش مشاورین
۲۵،۷۰۰،۵۰۸۵۲۱،۱۸۰۵۲۱،۱۸۰۲۶،۲۲۱،۶۸۸پروژه ایجاد سیستم ملی نظارت و تفتیش۶۰۰۰۳۹۳
پروژه سیستم ملی معلوماتی
۱۲،۰۰۰،۰۰۰۲۸،۰۰۰،۰۰۰۴۰،۰۰۰،۰۰۰پروژه سیستم نظارت کیفیت هوا شهر کابل۶۰۰۰۴۱۴
۸۶،۷۴۶،۸۹۵۱۲،۷۷۸،۷۷۲۱۳،۷۵۳،۱۰۵۲۸،۰۰۰،۰۰۰۱۲۸،۵۰۰،۰۰۰مجموعهخلاصه گزارش بودجه عادی و انکشافی سال مالی1398 اداره ملی حفاظت محیط زیست

اداره ملی حفاظت محیط زیست در سال مالی 1398 در بخش بودجه عادی خویش در اصول نامه اجرای بودجه وجوه ذیل را منظوری داشت:  1. بودجه در کود 21 معاشات مبلغ (166,311,423) یکصد و شصت و شش میلیون و سه صد و یازده هزار و چهار صد و بیست و سه هزار افغانی.
  2.  بودجه در کود 22 مصارفاتی مبلغ (64,025,000) شصت و چهار میلیون و بیست و پنج هزار افغانی.
  3. بودجه در کود 25 ثبت دارایی ها مبلغ (7,880,000) هفت میلیون و هشتصد و هشتاد هزار افغانی.

که مجموعاً مبلغ (238,216,423) دو صد و سی هشت میلیون و دوصد و شانزده هزار و چهار صد و بیست و سه افغانی در بخش بودجه عادی در کتاب بودجه منظوری داشت.

نوت:

بودجه فوق الذکر بودجه منظور شده بوده و الی اخیر سال مالی نمیباشد و تعدیلات خارجی و داخلی صورت گرفته است که در جدول های بعدی مفصل درج گردیده است.

برای گزارش کامل روی لنک دانلود کلیک نمایید.

دانلود