گزارشات آمریت تفتیش داخلی
شمارهعنوانفایل
۱گزارش تفتیش داخلی از سال ۱۳۹۸
دانلود فایل مربوطه
۲گزارش تفتیش داخلی از سال ۱۳۹۹دانلود فایل مربوطه
گزارشات ریاست مالی و حسابی
شمارهعنوانفایل
۱بودجه منظور شده، تخصیصا ت صادر شده و مصارفا ت پروژه های انکشافی سال مالی ۱۳۹۹دانلود فایل مربوطه
۲ خلاصه گزارش بودجه عادی و انکشافی سال مالی1398 اداره ملی حفاظت محیط زیست
دانلود فایل مربوطه


گزارشات ریاست انکشاف پایدار
شمارهعنوانفایل
۱فشرده گزارش ربع اول سال 1398 دانلود فایل مربوطه
۲فشرده گزارش ربع دوم سال 1398دانلود فایل مربوطه
۳فشرده گزارش ربع سوم سال 1398دانلود فایل مربوطه
۴فشرده گزارش ربع چهارم سال 1398دانلود فایل مربوطه
گزارشـــات و دســتآورد های اداره ملــی حفــاظــــت محیـــــط زیـــــــست
شمارهعنوانفایل
۱گزارش دستآورد های سال ۱۳۹۹ اداره ملی حفاظت محیط زیستدانلود فایل مربوطه
۲گزارش نهائی سال ۱۳۹۸ اداره ملی حفاظـــــت محـــــط زیــــــست
دانلود فایل مربوطه
۳گزارش اجراآت و دستآوردهای یکساله
دانلود فایل مربوطهگزارشات ریاست پلان محیط زیستی
شمارهعنوانفایل
۱پلان استراتیژیک ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۴
دانلود فایل مربوطه
۲پلان توحید شده تمام دیپارتمنت ها 1401
دانلود فایل مربوطه