این ارقام توسط دستگاه های سیار تثبیت کیفیت هوا در نقاط مختلف شهر کابل بطور وقفه ئی در سال 1397 اخذ گردیده است
شمارهاوسط ارقام ذرات معلق هوا درچهار ماه اخیر سال 1397حمل
µg/m³
ثور
µg/m³
جوزا
mg/m³
سرطان
µg/m³
اسد
µg/m³
سنبله
µg/m³
میزان
µg/m³
عقرب
µg/m³
قوس
µg/m³
جدی
µg/m³
دلو
µg/m³
حوت
µg/m³
اوسط
سالانه
ستندرد ملی کیفیت هوای افغانستان
۱اوسط حجم ذرات معلق به قطر 10 مایکرون ( PM 10 µg/m³ ) در جریان یک ماه259.2267.29129.26254.2768.88208.383620.701002511.44163.08177.12332.87150 µg/m³ PM 10 (در 24 ساعت )
۲اوسط حجم ذرات معلق به قطر 2.5مایکرون ( PM 2.5 µg/m³ ) در جریان یک ماه191.93255.19180.36179.1573.55198.974282.04361.77194.1988.19865.21195.0475 µg/m³ PM 2.5 (در 24 ساعت )
۳اوسط حجم کاربن مونواکساید ( mg/m³ CO) در جریان یک ماه.1.30.310.314.923.1299.98111.347.1137.496.5873CO mg/m³ 30 (در یک ساعت )
۴اوسط حجم نایتروجن دای اکساید ( µg/m³ NO2 ) در جریان یک ماه61.37.320.6698.46185.067193.61212.063193.99185.44181.3325NO2 µg/m³ 80 ( در 24ساعت)
۵اوسط حجم سلفردای اکساید ( µg/m³ SO2 ) در جریان یک ماه242.67564.3144.57082.58688.974102.27168.60106.09186.11165.131250 µg/m³ SO2 (در 24 ساعت)
۶اوسط حجم اوزون ( µg/m³ O3 ) در جریان یک ماه103.8484.9757.93156.868.6223.3415.69153.20131.35132.3583.8153µg/m³ O3 100 (در8 ساعت )

برای معلومات بیشتر در مورد پلان عمل به منظور جلوگیری، کاهش، و مدیریت آلودگی هوای شهر کابل، اینجا را کلیک کنیدfigure-1
figure-1
figure-1

تجزیه و تحلیل
با در نظر داشت ارقام ارایه شده در جدول فوق که نشاندهنده میزان آلودگی هوا در نقاط مختلف شهر کابل میباشد، دیده میشود که میزان آلودگی هوا از ماه عقرب 1397 بدینسو در مقایسه با ارقام ستندرد ملی کیفیت هوا در اوقات و ساحات مختلف اکثراً بالا تر از حالت ستندرد بوده است. میزان ذرات معلق (PM2.5, PM10) نظر به ستندرد در ظرف 24 ساعت باید بالترتیب 150 و 75 مایکروگرام فی متر مکعب هوا باشد، ولی ارقام ساحوی در اوقات و ساحات مختلف شهر کابل نشان میدهد که در برج عقرب وقوس میزان به مراتب بلند تر ازستندرد بوده، حتی در بعضی مواقع بیشتر از ده مراتبه هم بلند بوده است. همچنان میزان گاز سلفر دای اکساید در ستندرد ملی کیفیت هوا در 24 ساعت باید 50 مایکروگرام فی مترمکعب هوا باشد، ولی ارقام ساحوی میزان این گاز را در هوای شهر کابل در اوقات و ساحات مختلف به مراتب بلند تر نشان میدهد این ارقام در رابطه به گاز سلفر دای اکساید به وضاحت نشان میدهد که استفاده از ذعال سنگ در بلند منزل ها، حمام ها و منازل رهایشی افزایش یافته و ذرات آن نظر به عملیه طبیعی Thermal Inversion در هوای محیط بشکل معلق قرار گرفته و به آسانی توسط انسان ها تنفس میگردد.

قابل تذکر است ارقام متذکره نشاندهنده وضعیت دقیق کیفیت هوا در شهر کابل نبوده، زیرا سیستم و تجهیزات موجود ارقام ارایه شده را صرف بشکل موقتی و مقطعی از نقاط اخذ نموده است. برای اینکه ارقام دقیق و مطابق ستندردهای ملی و بین المللی را در مورد کیفیت هوا در طی هر 24 ساعت بطور منظم داشته باشیم، نیاز است تا دستگاه های ثابت (ستیشن) در نقاط مختلف شهر نصب گردیده و ارقام منظم را در طول 24 ساعت ثانیه وار ارایه نماید. قابل تذکر است طوریکه مشاهده میگردد که در دوماه اخیرسال میزان آلودگی هوا به مقایسه به ماه های دیگرسال نظربه ستندرد ملی کیفیت هوا کشور کاهش قابل ملاحظه داشته که این کاهش بنسبت بارندگی های اخیر درشهر کابل میباشد .

بخش تست کیفیت آب

تست کیفیت منابع آب
سروی و ارزیابی آلاینده های احتمالی در سا حات محافظتی چاه های آبرسانی شهر کابل ( علاوالدین ،لوگر و افشار ) به همکاری دفتر جی آی زید وادارات ذیدخل سکتور آب ( شهر سازی، وزارت انرژی و آب، ریاست آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان، شاروالی کابل و اداره ملی حفاظت محیط زیست انجام گرفته است. و گزارش ان تهیه و ترتیب گردیده است و به ارگانهای ذیربط شریک گردید ه است .

اجراات
جلوگیری از کندن کاری های خودسرانه درساحه ابگیر چاه ها و جلوگیری از تخلیه کثافات و فاضلاب صورت گرفت همچنان جهت محافظت این چاه ها اطراف این چاه ها با دیوار ها وفنس احاطه گردیده است .

تست کیمیاوی کیفی منابع آب ازساحات مختلف شهر کابل توسط تیم تخنیکی این اداره از ساحه شاه دوشمشیره ، قصبه ، خوشحال خان مینه ، شهرک امید سبز ، ساحه پل حسن خان ، پارکهای صنعتی ، پارکهای جمعه محمد محمدی ، ساخه نخاس و ساحه خاتم النبعین در نواحی شهر کابل از منابع مختلف (چاه عمیق ونیمه عمیق و آب نل) در فصل های مختلف سال سمپل گیر ی صورت گرفته است نظربه ار قام داده شده هیچ ارقام بالاتر از ستندرد کیفیت منابع آب مشاهده نگردید ه است صرف درمربوطات ناحیه ششم وسیزدهم و در بعضی نقاط پارامتر پی اچ آب نظر به موقعیت تفاوت اندک بلند میباشد که در جدول ذیل ضمیمه گردید ه است :


آزمایش تست کیمیاوی منابع کیفیت آب توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر از نواحی مختلف شهر کابل در سال 1397
شمارهName of parameter اسم پارامترناحیه سوم ناحیه سیزدهم ناحیه نهم ناحیه هشتم ناحیه هفتم ناحیه ششم ناحیه پنجم ناحیه پانزدهم ناحیه دوم water quality StandardRemarks ملاحظات
۱PH8.59.758.17.897.998.97.3598.26.5 - 9
۲Nitrate (NO3)0.006 mg/l0.007 mg/l2.401 mg/l1.34mg/l0.6mg/l47.35mg/l0.000mg/l0.007mg/l1.5mg/l50mg/l
۳Copper/Zinc 0 mg/l0.08 mg/l0.028 mg/l0.06mg/l0.025mg/l1.2mg/l0.041mg/l0.039mg/l0.14mg/l2.0mg/l
۴Chloride (Cl)38.29 mg/l8.447mg/l37.13 mg/l36.75mg/l12.61mg/l20.19mg/l22.46mg/l19.88mg/l37.59mg/l500mg/l
۵Sulfate (S04)128.4 mg/l8.364mg/l196.6 mg/l160.3mg/l84.2mg/l266.8mg/l55.28mg/l636.6mg/l141.1mg/l500mg/l
۶Phosphorus0.255 mg/l1.228mg/l0.2 mg/l1.28mg/l0.3mg/l0.03mg/l0.3mg/l0.8mg/l0.2mg/l0.5mg/l
۷Manganese0.337 mg/l0.158mg/l0.3mg/l0.2mg/l0.1mg/l 0.04mg/l0.82mg/l0.098mg/l2.22mg/l0.2mg/l
۸Bromine0.00 mg/l0.000mg/l0.000 mg/l0.000mg/l0.000mg/l0.034mg/l0.000mg/l0.338mg/l0.000mg/l0.5mg/lشمارهعنوانفایل
۱ارقام کیفیت هوا از سال ۱۳۹۸دانلود فایل مربوطه
۲ارقام کیفیت هوا از سال ۱۳۹۹دانلود فایل مربوطه
۳ارقام کیفیت هوا ۱۱ الی ۱۵دلو ۱۳۹۹دانلود فایل مربوطه
۴ارقام کیفیت هوا ۱۷ الی ۲۰ دلو ۱۳۹۹دانلود فایل مربوطه