شمارهعنوانفایل
۱قانون محیط زیستبرای فایل اینجا را کلیک کنید
۲مقرره کاهش و جلوگیری از آلودگی هوابرای فایل اینجا را کلیک کنید
۳مقرره زباله های طبیبرای فایل اینجا را کلیک کنید
۴مقرره ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعیبرای فایل اینجا را کلیک کنید
۵مقرره آلودگی صوتیبرای فایل اینجا را کلیک کنید
۶مقرره اوزونبرای فایل اینجا را کلیک کنید
۷مقرره مراقبت و کنترول کیفیت آببرای فایل اینجا را کلیک کنید
۸قانون دسترسی به اطلاعاتبرای فایل اینجا را کلیک کنید
۹تعدیل مقرره کاهش و جلوگیری از آلودگی هوابرای فایل اینجا را کلیک کنید