اداره ملی حفاظت محيط زیست
ریاست تغیر اقلیممعرفی ریاست
ریاست تغییرات اقلیم و سازگاری بنابر ضرورت مبرم در سال 1389در چوکات اداره ملی حفاظت محیط زیست تاسیس گردید، این ریاست پیرامون تغییرات اقلیم و اثرات سؤء آن بالای جوامع بشری و همچنان حسب تعهدات دولت جمهوری اسلامی افغانستان در قبال تطبیق اهداف کنوانسیون تغـییر اقلیم ملل متحد ( UNFCCC) فعالیت می نماید.


اهداف ریاست تغییرات اقلیم و سازگاری جهت تطبیق اهداف کنوانسیون تغییر اقلیم ملل متحد ( UNFCCC) درسطح ملی و بین المللی فعالیت می نماید.
ریاست تغییرات اقلیم و سازگاری مطابق قانون محیط زیست و تعهدات افغانستان در قبال تطبیق اهداف کنوانسیون تغییراقلیم ملل متحد ( UNFCCC) مسؤل جمع آوری معلومات وارقام پیرامون تاثیرات تغییرات اقلیم بالای سکتور های زراعت، آب ، انرژی ، مسایل اجتماعی و همچنان تهیه و ترتیب اولین گزارش ملی تغییر اقلیم (INC) مطالعات پیرامون تثبیت مقدار انتشار حجم گازهای گلخانه ای در سطح ملی، تثبیت ساحات آسیب پذیر در نقاط مختلف کشور و همچنان مطالعه پیرامون چگونگی سازگاری در مقابل خطرات عمده اقلیمی می باشد.

استراتیژی ریاست تغییرات اقلیم و سازگاری
ریاست تغییرات اقلیم و سازگاری بنابر لایحه وظایف و مکلفیت های وظیفوی مطابق قانون محیط زیست به تاسی از حکم ماده 22 و رعایت بند های (3،7 و 12) ماده نهم و ستراتیژی و پالیسی اداره ملی حفاظت محیط زیست مسؤولیت ها و فعالیت های ذیل را به عهده دارد:

 • تهیه گزارشات ملی تغییراقلیم
 • تثبیت مقدار انتشارگازهای گلخانه ای
 • مطالعه میکانیزم انکشاف پاک (CDM) و انتقال این تکنالوژی در کشور.
 • مطالعه کاهش دهی اثرات تغییر اقلیم و سازگاری با تاثیرات تغییرات اقلیم درکشور.
 • جمع آوری معلومات راجع به تاثیرات تغییرات اقلیم بالای سکتور های مختلف ( زراعت، آب ، منابع طبیعی ...)

اهداف و ماموریت

 • تطبیق اهداف کنوانسیون تغییر اقلیم ملل متحد ( UNFCCC)
 • کسب عضویت پروتوکول کیوتو به منظور استفاده از مزایای این پروتوکول به نفع افغانستان
 • انتقال تکنالوژی و تطبیق پروژه های میکانیزم انکشاف پاک در کشور جهت جلوگیری از آلوده گی هوا و کاهش تغییرا ت اقلیم
 • شناسایی منابع تمویل کننده جهت نظارت و پیگیری از پروژه های تغییر اقلیم

فعالیت های کلیدی ریاست تغییرات اقلیم وسازگاری:

 • تهیه و نشر برنامه ملی عمل توافق(NAPA)
 • تهیه و نشر ظرفیت خود ارزیابی اثرات تغییر اقلیم(NCSA
 • تهیه و نشر اولین گزارش ملی تغییر اقلیم (INC) و ارایه آن به سکرتریت کنوانسیون تغییراقلیم ملل متحد ( UNFCCC)
 • ایجاد کمیته ملی تغییر اقلیم
 • ایجاد کمیته رهبری پروژه های سازگاری با تغییر اقلیم
 • ایجاد تیم های ملی مطالعاتی بمنظور تهیه دومین گزارش ملی تغییراقلیم (SNC)
 • تهیه طرزالعمل کمیسیون ملی تغییر اقلیم
 • تهیه و ترتیب دیتابیس ریاست تغییرات اقلیم و سازگاری
 • تهیه گزارش سهم مشارکتی مشخص شده ملی (INDCs) و ارایه آن به سکرتریت کنوانسیون تغییر اقلیم ملل متحد (UNFCCC)
 • ایجاد کمیته رهبری گزارش سهم مشارکتی مشخص شده ملی (INDCs)
 • ایجاد کمیته رهبری مرکزشبکه تکنالوژی اقلیم (CTCN)
 • ایجاد کمیته رهبری بیست و یکمین کنفرانس اعضاء (COP 21)
 • تهیه و نشر ستراتیژی ملی و پلان عمل تغییر اقلیم برای افغانستان (CCSAP)
 • تهیه و نشر اقدامات مناسب ملی کاهش دهی برای افغانستان (NAMA)
 • تهیه و نشر پلان ملی سازگاری برای افغانستان (NAP)
 • تهیه و نشر طرزالعمل ایجاد نهاد ذیصلاح ملی پروژه های میکانیزم انکشاف پاک (CDM)
 • کاری بالای تهیه مسوده دومین گزارش ملی تغییر اقلیم (SNC)
 • ایجاد کمیته رهبر و کمیته تخنیکی پروژه های میکانیزم انکشاف پاک (CDM)
 • همکاری متداوم با سکرتریت کنوانسیون تغییر اقلیم ملل متحد (UNFCCC)
 • ارسال متن دری و انگلیسی توافق نامه پاریس (COP21) منعقده کشور فرانسه در مورد تغییراقلیم به ادارات ذیربط دولتی نظر به فیصله شورای محترم وزیران
 • سروی و شناسائی نقاط آسیب پذیر از اثرات تغییراقلیم در چهارده ولسوالی ولایت کابل
 • سروی آسیب پذیری صنعتی فابریکه های تولیدی شهر کابل
 • تهیه رساله ای در مورد آسیب پذیری های ناشی از اثرات اقلیمی در افغانستان
 • تهیه رهنود سازگاری با تغییراقلیم در بخش زراعت
 • تهیه مسوده استراتیژی مسیرهای انکشاف پائین
 • تهیه رساله ای در مورد آسیب پذیریها در افغانستان
 • آغاز کار بالای تهیه اولین گزارش دوساله افغانستان ( BUR) تحت چار چوب کنوانسیون تغییر اقلیم ملل متحد (UNFCCC) پیرامون تغییراقلیم به همکاری تخنیکی دفتر محیط زیست ملل متحد ( UN- Environment )
 • تدویر هفته جهانی تغییراقلیم برای اولین بار در افغانستان از جانب ریاست تغییراقلیم و سازگاری اداره ملی حفاظت محیط زیست

معرفی و اشتراک کارمندان در برنامه های داخلی وخارجی
معرفی و اشتراک کارمندان ریاست تغییرات اقلیم و سازگاری در برنامه های آموزشی داخلی و خارجی

تدویر ورکشاپ ها
تدویر ورکشاپ های آموزشی در مرکز و ولایات پیرامون مسایل محیط زیستی

ترتیب و ارایه پریزنتیشن ها
تهیه و ارایه پریزنتیشن دررابطه به مسایل تغییر اقلیم برای اشتراک کنندگان ورکشاپ ها

ابراز نظرر درموارد مختلف
ابراز نظر پیرامون استراتیژی ها، پالیسی ها و سایر اسناد ها که به این ریاست مواصلت نموده است

برای معرفت بیشتر با ریاست تغیر اقلیم به لینک های ذیل مراجعت نمائید :