میکانیزم ارایه جواز/ اجازه نامه  از طریق ریاست ارزیابی وانکشاف پایدار محیط زیستی

 جواز نامه : سند رسمی کتبی است که به منظور کنترول آلودگی، تنظیم زباله ها، تنظیم زباله های زیانبار و سایرفعالیت های مشابه مندرج این قانون از طرف اداره  ملی حفاظت محیط زیست به متقاضیان اعطاء میگردد.

 اجازه نامه: سند رسمی کتبی است که به منظور تطبیق پروژه یا پلان، انجام فعالیت، گرفتن انواع شامل فهرست مندرج مادۀ چهل وهفتم، صدور انواع بیگانه، معرفی مجدد انواع بومی، صدور انواع رو به انقراض، بدست آوردن یا وارد نمودن نمونه ها و دسترسی به منابع وراثتی به متقاضیان مطابق احکام مندرج این قانون وسایر قوانین نافذه اعطاء میگردد.

پروسه ارایه جواز/اجازه نامه ها: این ریاست برای پروژه ها و فعالیتها بر اساس ماده های 13، 14 ، 15، 16، 17، 18، 19، 20 قانون محیط زیست، ماده چهارم ساحه تطبیق احکام مقرره ESIA، ماده پنجم مقرره کنترول و مراقبت کیفیت آب، بند دوم ماده سیزدهم مقرره کاهش و جلوگیری از آلودگی هوا، ماده پنجم مقرره زباله های طبی جواز/ اجازه نامه ارایه میدارد.

بر اساس ماده چهاردهم قانون محیط زیست: مالک فعالیت یا پروژه مکلف است درخواست و معلومات محیط زیستی قبلی ( گزارش محیط زیستی) را غرض ارزیابی تاثیرات مثبت و سوء آن به اداره ملی حفاظت محیط زیست ارایه نمائید.

براساس بند 4 ماده هفتم مقرره ESIA : ( هر گاه درخواست و گزارش محیط زیستی مورد تائید قرار گیرد اجازه نامه در بدل حق الاامتیاز مبلغ 1000 یکهزار افغانی به اشخاص  دارای تابعت افغانی و به اشخاص دارای تابعت خارجی و تشبثات مختلط داخلی و خارجی در بدل مبلغ ( 5000) پنج هزار افغانی برای مدت سه سال اعطا میگردد) تطبیق میگردد.

جواز/ اجازه نامه بهادار مطابق مقرره ارزیابی اثرات محیط زیستی واجتماعی که از طرف مطبعه صکوک وزارت محترم مالیه و این اداره تهیه و ترتیب شده بطور ذیل میباشد:

پروژه های کوچک و متوسط:

در صورتیکه پروژه ها یا فعالیت با در نظر داشت سکریننگ مطابق مقرره ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی به کتگوری های (1) و (2) قرار بگیرد پروسه ذیل عملی میگردد:

پیگیری ارایه جواز/ اجازه نامه محیط زیستی:

رهنمود های محیط زیستی تهیه شده توسط این ریاست برای فعالیت های مختلف:

بتعداد 34 رهنمود برای سکتور های مختلف

12 نوع فورم تحلیل و ارزیابی پروژه/ فعالیت سکتور های مختلف


10 نوع چک لست های تحلیل پروژه ها این ریاست برای فعالیت های مختلف:


مدیریت عمومی اجازه نامه محیط زیستی:

مدیر عمومی اجازه نامه های محیط زیستی ومدیر اجازه نامه

لایحه وظایف مدیریت عمومی اجازه نامه:

 1. ترتيب پلان كاري هفته وار ، ربعوار و سالانه جهت دستيابي به اهداف پيشبيني شده
 2. رهبری ومدیریت پرسونل تحت اثربه منظورتحقق اهداف پلان شده.
 3. تنظیم وانسجام اسنادپروژه بعدازبررسی،ارزیابی مقدماتی ومحول نمودن آن به کمیته ارزیابی احتصاصی جهت صدوراجازه نامه وجوازمحیط زیستی

 4. صدوراجازه نامه به پروژه های که ایجاب نظرکمیته ارزیابی احتصاصی رانمی نمایدبادرنظرداشت حکم قانونی واسنادتقنینی محیط زیست.
 5. صدوراجازه نامه به پروژه های تولیدی بعدازمشوره وتایدکمیته ارزیابی احتصاصی جهت گاهش آلودگی های محیط زیستی.

 6. ثبت وراجسترپروژها مطابق ضمیمه شماره چهار(ثبت تصمیم)مقرره ارزیابی اثرات محیط زیستی جهت راپورها.
 7. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف آمرمربوطه سپرده میشود

لایحه وظایف مدیریت اجازه نامه:

 1. ترتيب پلان كاري هفته وار، ربعوار و سالانه جهت دستيابي به اهداف پيشبيني شده
 2. ثبت و راجسترپروژه ها مطابق ضمیمه شماره چهار(ثبت تصمیم) مقرره ارزیابی اثرات محیط زیستی جهت راپورها.
 3. تنظیم و انسجام اسناد پروژه بعد از بررسی، ارزیابی مقدماتی و محول نمودن آن به کمیته ارزیابی اختصاصی جهت صدوراجازه نامه و جوازمحیط زیستی
 4. پیگری از تطبیق قانون، مقرره و طرزالعمل ارزیابی تاثیرات محیط زیستی با مدیر عمومی در پروژه ها جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده به وسیله صدور اجازه نامه و جواز نامه ها.
 5. ثبت اجازه نامه پروژه ها بعد از مشوره کمیته ارزیابی اختصاصی و پروژه هائیکه ایجاب نظر کمیته مذکور را نمی نماید.
 6. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف آمر مربوطه سپرده میشود.

نوت: برای دانلود کامل رهنمود جوازدهی روی لنک دانلود کلیک نمائید

دانلود