میکانیزم ارایه جواز/ اجازه نامه  از طریق ریاست ارزیابی وانکشاف پایدار محیط زیستی

 جواز نامه : سند رسمی کتبی است که به منظور کنترول آلودگی، تنظیم زباله ها، تنظیم زباله های زیانبار و سایرفعالیت های مشابه مندرج این قانون از طرف اداره  ملی حفاظت محیط زیست به متقاضیان اعطاء میگردد.

 اجازه نامه: سند رسمی کتبی است که به منظور تطبیق پروژه یا پلان، انجام فعالیت، گرفتن انواع شامل فهرست مندرج مادۀ چهل وهفتم، صدور انواع بیگانه، معرفی مجدد انواع بومی، صدور انواع رو به انقراض، بدست آوردن یا وارد نمودن نمونه ها و دسترسی به منابع وراثتی به متقاضیان مطابق احکام مندرج این قانون وسایر قوانین نافذه اعطاء میگردد.

پروسه ارایه جواز/اجازه نامه ها: این ریاست برای پروژه ها و فعالیتها بر اساس ماده های 13، 14 ، 15، 16، 17، 18، 19، 20 قانون محیط زیست، ماده چهارم ساحه تطبیق احکام مقرره ESIA، ماده پنجم مقرره کنترول و مراقبت کیفیت آب، بند دوم ماده سیزدهم مقرره کاهش و جلوگیری از آلودگی هوا، ماده پنجم مقرره زباله های طبی جواز/ اجازه نامه ارایه میدارد.

بر اساس ماده چهاردهم قانون محیط زیست: مالک فعالیت یا پروژه مکلف است درخواست و معلومات محیط زیستی قبلی ( گزارش محیط زیستی) را غرض ارزیابی تاثیرات مثبت و سوء آن به اداره ملی حفاظت محیط زیست ارایه نمائید.

براساس بند 4 ماده هفتم مقرره ESIA : ( هر گاه درخواست و گزارش محیط زیستی مورد تائید قرار گیرد اجازه نامه در بدل حق الاامتیاز مبلغ 1000 یکهزار افغانی به اشخاص  دارای تابعت افغانی و به اشخاص دارای تابعت خارجی و تشبثات مختلط داخلی و خارجی در بدل مبلغ ( 5000) پنج هزار افغانی برای مدت سه سال اعطا میگردد) تطبیق میگردد.

جواز/ اجازه نامه بهادار مطابق مقرره ارزیابی اثرات محیط زیستی واجتماعی که از طرف مطبعه صکوک وزارت محترم مالیه و این اداره تهیه و ترتیب شده بطور ذیل میباشد:

 • اجازه نامه محیط زیستی قیمت (۱۰۰۰) افغانی
 • اجازه نامه محیط زیستی برای متبشین خارجی و مختلط قیمت (۵۰۰۰) افغانی
 • اجواز نامه محیط زیستی متصدی طبی مطابق مقرره زباله های طبی به قیمت (۱۰۰۰۰) افغانی
 • جواز نامه محیط زیستی که غیر بهادار میباشد

پروژه های کوچک و متوسط:

 • ارایه درخواستی و یا مکاتیب از ادارات ذیربط برای معرفی پروژه ها یا فعالیت ها
 • بعد از تسلیمی آرشیف و هدایت مقام محترم اداره به این ریاست مواصلت می ورزد
 • اعزام هیات مسلکی ارزیابی کننده این ریاست جهت بررسی وبازدید فعالیت به ساحه به منظور تهیه گزارش و تکمیل اسناد.
 • ارایه معلومات محیط زیستی ( گزارش محیط زیستی) از جانب مالک برای پروژه یا فعالیت به این اداره
 • ابراز نظر کمیته بررسی اسناد های پروژه و فعالیت
 • در صورت ضرورت ابراز نظر ریاست های مربوطه و ادارات ذیربط 
 • تهیه مکاتیب در صورت موافقه جهت تحویل پول ( فیس اجازه نامه محیط زیستی) و ارسال آن به ریاست محترم مالی و حسابی و در صورت عدم موافقه به اداره مربوط کتباْ اخبار میگردد.
 • بعد از آویز تحویلی بانک به واردات دولت
 • تهیه مکاتیب برای ارایه کلیشه جواز و اجازه نامه
 • ارایه اسناد به مقام اداره جهت تصمیم گیری

در صورتیکه پروژه ها یا فعالیت با در نظر داشت سکریننگ مطابق مقرره ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی به کتگوری های (1) و (2) قرار بگیرد پروسه ذیل عملی میگردد:

 • ارایه درخواستی و یا مکاتیب ادارات ذیربط برای معرفی مالک پروژه یا فعالیت 
 • اسناد پروژه یا فعالیت بعد از تسلیمی آرشیف و هدایت مقام محترم اداره به این ریاست مواصلت می ورزد
 • اعزام هیات مسلکی ارزیابی کننده جهت بررسی وبازدید فعالیت به ساحه و به منظور تهیه گزارش و تکمیل اسناد
 • مطالعه گروپی کارشناسان این ریاست از راپور ارزیابی مقدماتی یا ارزیابی اثرات محیط زیستی واجتماعی
 • ارایه نظریات جهت اصلاح راپور تهیه شده
 • در صورت ضرورت ابراز نظر ریاست های مربوطه و ادارات ذیربط 
 • ارسال سافت کاپی به اعضای کمیته محترم اختصاصی ارزیابی اثرات محیط زیستی واجتماعی
 • تدویرجلسه کمیته اختصاصی ارزیابی اثرات محیط زیستی واجتماعی بمنظور مشوره دهی و تصمیم گیری
 • تهیه مکاتیب جهت تحویل پول فیس مرور راپور و اجازه نامه محیط زیستی و ارسال آن به ریاست محترم مالی و حسابی
 • مطابق ضمیمه شماره هشتم مقرره ESIA گزارش ابتدایی محیط زیستی واجتماعی برای پروژه های دولتی بطور رایگان و غیر دولتی مبلغ 10000 هزار افغانی
 • مطالعه راپور ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی برای پروژه های دولتی 10000 و غیر دولتی 20000 هزار افغانی به حساب واردات برای یکبار قابل پرداخت میباشد   
 • بعد از اطمینان و کاپی آویز تحویلی بانک به واردات دولت از جانب ریاست مالی وحسابی به این ریاست
 • ارایه کلیشه جواز ذریعه مکتوب رسمی به مالک پروژه
 • ثبت و راجستر در دیتابیس این ریاست

پیگیری ارایه جواز/ اجازه نامه محیط زیستی:

 • لست پروژه های که جواز/اجازه نامه محیط زیست اخذ میدارند و یا اینکه تحت کار میباشد ( موافقه صورت نمیگیرد) ربعوار برای ریاست نظارت و تفتیش محیط زیستی و ریاست محیط زیست ولایت کابل ارسال میگردد.
 • پیگیری از تعهدات پروژه و  فعالیت هایکه اجازه نامه محیط زیستی را اخذ نموده

رهنمود های محیط زیستی تهیه شده توسط این ریاست برای فعالیت های مختلف:

بتعداد 34 رهنمود برای سکتور های مختلف

12 نوع فورم تحلیل و ارزیابی پروژه/ فعالیت سکتور های مختلف


10 نوع چک لست های تحلیل پروژه ها این ریاست برای فعالیت های مختلف:


مدیریت عمومی اجازه نامه محیط زیستی:

مدیر عمومی اجازه نامه های محیط زیستی ومدیر اجازه نامه

لایحه وظایف مدیریت عمومی اجازه نامه:

 1. ترتيب پلان كاري هفته وار ، ربعوار و سالانه جهت دستيابي به اهداف پيشبيني شده
 2. رهبری ومدیریت پرسونل تحت اثربه منظورتحقق اهداف پلان شده.
 3. تنظیم وانسجام اسنادپروژه بعدازبررسی،ارزیابی مقدماتی ومحول نمودن آن به کمیته ارزیابی احتصاصی جهت صدوراجازه نامه وجوازمحیط زیستی

 4. صدوراجازه نامه به پروژه های که ایجاب نظرکمیته ارزیابی احتصاصی رانمی نمایدبادرنظرداشت حکم قانونی واسنادتقنینی محیط زیست.
 5. صدوراجازه نامه به پروژه های تولیدی بعدازمشوره وتایدکمیته ارزیابی احتصاصی جهت گاهش آلودگی های محیط زیستی.

 6. ثبت وراجسترپروژها مطابق ضمیمه شماره چهار(ثبت تصمیم)مقرره ارزیابی اثرات محیط زیستی جهت راپورها.
 7. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف آمرمربوطه سپرده میشود

لایحه وظایف مدیریت اجازه نامه:

 1. ترتيب پلان كاري هفته وار، ربعوار و سالانه جهت دستيابي به اهداف پيشبيني شده
 2. ثبت و راجسترپروژه ها مطابق ضمیمه شماره چهار(ثبت تصمیم) مقرره ارزیابی اثرات محیط زیستی جهت راپورها.
 3. تنظیم و انسجام اسناد پروژه بعد از بررسی، ارزیابی مقدماتی و محول نمودن آن به کمیته ارزیابی اختصاصی جهت صدوراجازه نامه و جوازمحیط زیستی
 4. پیگری از تطبیق قانون، مقرره و طرزالعمل ارزیابی تاثیرات محیط زیستی با مدیر عمومی در پروژه ها جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده به وسیله صدور اجازه نامه و جواز نامه ها.
 5. ثبت اجازه نامه پروژه ها بعد از مشوره کمیته ارزیابی اختصاصی و پروژه هائیکه ایجاب نظر کمیته مذکور را نمی نماید.
 6. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف آمر مربوطه سپرده میشود.

نوت: برای دانلود کامل رهنمود جوازدهی روی لنک دانلود کلیک نمائید

دانلود