مدیریت زباله ها


بادرنظرداشت لایحه وظایف وپلان کاری مرتبه اجراات ذیل صورت گرفته است:

طبق پلان مطروحه بادرنظرداشت لایحه وظایف وبه اساس هدایات مقام محترم اداره از مراجع دولتی وخصوصی درارتباط به آلودگی های محیط زیستی،جهت جلوگیری وکاهش دهی آن نظارت صورت گرفته رهنمودهای معیاری مورد نیاز جهت تطبیق وعملی نمودن آن ارایه وبعدآ دررابطه گزارش ترتیب وتهیه گردیده ازصورت تخلفات محیط زیستی مراجع ذیربط درجریان گذاشته شده ومتخلفین مورد نظارت بعدی قرارداده شده اند .

فعالیت های انجام شده طور ذیل خلاصه میگردد :

 • مدیریت زباله های شهری
  • نظارت ازچگونگی وضعیت محیط زیستی زباله های شهری درنواحی شهرکابل
  • نظارت ازصورت انتقال زباله ها به محل محو زباله های شهری
  • هماهنگی باشاروالی درمورد بهبود وضعیت مدیریت زباله های شهری
  • نظارت ازچگونگی وضعیت ساحه دفن زباله های شهری

 • نظارت وتفتیش ازفابریکات صتعتی
  • نظارت ازصورت حفاظت محیط زیست وبهبود شرایط کارکارگران
  • نظارت ازرعایت وسایل ایمنی کارگران جهت تامین حفظ الصحه کارگران
  • ظارت جهت جلوگیری ازعوامل باعث آلودگی محیط زیست میگردد
  • ارایه رهنمود وتوصیه های های محیط زیستی
  • نظارت مجدد درمورد رهنمود های ارایه شده قبلی
  • تصمیم درمورد فابریکات که تخلفات محیط زیستی دارند درمورد اصلاح،اخذ تعهد ومسدود نمودن
  • هماهنگی با ارگان های ذیربط جهت جلوگیری ازتخلفات محیط زیستی

 • نظارت وتفتیش ازکلنیک وشفاخانه ها
  • نظارت ازتفکیک زباله های طبی
  • نظارت ازصورت جمع آوری زباله طبی
  • نظارت ازصورت محو زباله های طبی
  • نطارت ازوضعیت فزیکی شفاخانه
  • نظارت ازصورت محو زباله هاطبی دردستگاه های انسنراتور معیارهای پذیرفته شده محیط زیست
  • هماهنگی با ارگان های ذیربط درمورد مدیریت زباله های طبی وجلوگیر ازتخلفات محیط زیستی
  • نظارتازوضعیت فزیکی،حفظ الصحه مریضان بادرنظرداشت معیارهای محیط زیستی باارایه رهنمودهای معیاری جهت رعایت معیارهای محیط زیستی

 • تدویر جلسات کمیته زباله های طبی
  • نظارت ازصورت برگزاری جلسات کمیته های زباله های طبی درولایات
  • اخذ راپورازصورت تدویر جلسات کمیته زباله های طبی ولایات
  • تدویر جلسات کمیته تنظیم زباله های طبی درمرکز طبق پلان
  • پیگیری تصامیم صورت گرفته جلسات کمیته زباله های طبی درمرکز

 • نظارت وتفتیش ازاصناف
  • به اساس هدایت مقام محترم اداره نظارت ازاصناف مختلف شهر جلوگیری ازتخلفات محیط زیست واجرات درموردآن

 • رسیدگی به شکایات وعرایض