گزارش نظارت از پروژه های حمایوی توافق وسازگاری با تغییراقلیم، ولایت بلخ

تاریخ نظارت از پروژه های توافق وسازگاری با تغییر اقلیم : از تاریخ 21عقرب الی 29عقرب 1396 مطابق 12November الی 20November 2017.

تغییر اقلیم یک پدیده جهانی بوده که تمام جنبه های زنده گی مارا تحت تاثیر قرار داده است. باوجودی که افغانستان در انتشار گاز های گلخانه ای دراتموسفیر زمین رول ندارد، ولی در اثر تغییر در فکتور های اقلیمی ومدیریت نامنظم منابع طبیعی از جمله آسیب پذیرترین کشور از اثرات منفی تغییراقلیم است، سکتور آب وزراعت از جمله سکتور های آسیب پذیر ارزیابی گردیده است. تطبیق پروژه های توافق وسازگاری باتغییراقلیم میتواند آسیب پذیری بیشتر جوامع را کاهش، وظرفیت سازگاری وانعطاف پذیری مردم را افزایش دهد. پروژه های حمایوی توافق وسازگاری با تغییر اقلیم در سال2014میلادی آغاز، وقرار است در اوسط سال 2019 میلادی تکمیل شود، که هدف تطبیق پروژه ها افزایش انعطاف پذیری جوامع در مقابل اثرات منفی تغییر اقلیم میباشد، پروژه های متذکره در ولایت بلخ به کمک مالی تسهیلات جهانی محیط زیستی (GEF)، توسط دفتر پروگرام انکشافی ملل متحد (UNDP ) ، دفتر ساحوی حمایوی سازگاری با تغییراقلیم (CCAP) با همکاری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری (MAIL) که در هشت ولسوالی ولایت متذکره (بلخ، نهر شاهی، دولت آباد، چهارکینت، چمتال، خلم، دهدادی و چاربولک) در حال اجرا میباشد، طی مدت 9 روز تیم تخنیکی ریاست تغییرات اقلیم وسازگاری اداره ملی حفاظت محیط زیست مطابق مکلفیت های خویش نظارت وارزیابی از پروژه های معیشت ومدیریت آب را در ولایت بلخ انجام یافته است، صورت گرفت. این در حالیست، که دفتر پروگرام انکشافی ملل متحد به دوطریق پروژه های توافق وسازگاری با تغییر اقلیم را در ولایت بلخ انجام داده است.
تطبیق پروژه های معیشت با همکاری هم جانبه شورای محلی قریه جات.
- عقد قرارداد پروژه های مدیریت آب با شرکت های ساختمانی.

یافته های تیم نظارت ریاست تغییرات اقلیم وسازگاری اداره ملی حفاظت محیط زیست نشان میدهد، که تطبیق پروژه ها در اکثر مناطق در ولایت بلخ خیلی مفید و موثر بوده است، وتطبیق اکثریت پروژه ها مطابق نیازمندی های مردم وبه همکاری شورای انکشافی ومحلی ولسوالی ها انتخاب وتطبیق گردیده است. دخیل بودن خانم های بی بضاعت در پروژه های معیشت وایجاد فرصت های کاری برای آنها ستودنی است، هم چنان پروژه پروسس مواد غذایی، تهیه آب آشامیدنی ، ترویج کشت هنگ و زعفران، ذخیره آب باران، نصب سسیتم سولر واعمار حوض آب برای آبیاری نباتات داخل گلخانه از طریق سیستم آبیاری قطره ایی از جمله پروژه های بوده که موفقیت چشمگیر در آینده خواهد داشت. ولی در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ ، قریه چهل گزی دو پروژه از جمله ( احداث گلخانه واعمار سرد خانه ) تنها برای یک شخص انتخاب وتطبیق گردیده است که این نوع پروژه ها باید به اشخاص نیازمند وآسیب پذیر بیشتر در نظر گرفته شود تا ظرفیت سازگاری و انعطاف پذیری شان افزایش یابد واز پروژه ها مستفید شوند.

این در حالیست که تطبیق چنین پروژه های پیشگیرانه توافق وسازگاری درمقابل اثرات تغییراقلیم در طول مدت می تواند دهاقین ومردم محل را کمک کند تا کمتر از اثر تغییر اقلیم آسیب پذیر شوند، که تطبیق واجراء چنین پروژه ها نه تنها باعث کاهش آسیب پذیری تغییرات اقلیم میشود؛ بلکه باعث افزایش انعطاف پذیری، ظرفیت سازگاری در مقابل تغییرات اقلیم، ایجاد فرصت های کاری، افزایش عایدات دهاقین و حتی باعث امنیت اجتماعی نیز میگردد.


گزارش نظارت از پروژه کاهش انتشارات گاز های گلخانه ای توسط جنگلات جامعه وسیستم های پایدار انرژی بایومس

- تاریخ نظارت از پروژه : از تاریخ 27 ،28 و 29 حوت 1396 مطابق 19,18 20 March 2018.
- محل نظارت از پروژه : ولایت پروان ولسوالی سالنگ

نظارت از پروژه کاهش انتشارات گاز های گلخانه ای از طریق توسعه جنگلات اجتماعی وسیستم های پایدار انرژی بایومس به اساس پیشنهاد نمبر 480 مورخ 23/12/1396 ریاست تغییرات اقلیم وسازگاری ومکتوب نمبر 6643 مورخ27/12/1396 آمریت ارتباط ولایات اداره ملی حفاظت محیط زیست عنوانی ریاست محترم محیط زیست ولایت پروان که توسط سازمان خوراک وزراعت ملل متحد (FAO ) که در ولسوالی سالنگ ولایت پروان در حال اجرا میباشد طی مدت 3 روز توسط تیم تخنیکی ریاست تغییرات اقلیم وسازگاری نظارت از پروژه صورت گرفت.

پروژه متذکره درسال 2016 میلادی توسط سازمان خوراک وزراعت ملل متحد به کمک مالی اداره تسهیلات جهانی محیط زیستی (GEF) وبا همکاری شرکای پروژه وزرات زراعت، آبیاری ومالداری ، وزارت احیا وانکشاف دهات ، وزارت انرژی و آب و اداره ملی حفاظت محیط زیست آغاز وقرار است تا سال 2019 میلادی تکمیل شود.

فعلا پروژه متذکره در مرحله ظرفیت سازی آن قرار دارد که این پروژه دارای 5 انجمن جنگلداری است که در 12 شوراهای انکشافی از مناطق مورد هدف پروژه تاسیس گردید. وثبت وراجستر آن به سطح ولسوالی وولایت تکمیل گردیده وثبت راجستر ان در ریاست عمومی منابع طبیعی وزارت زراعت ، آبیاری ومالداری در حال انجام است، که اعضای انجمن ها به اساس انتخابات آزاد میان مردم انتخاب شده اند که بدون کدام امتیاز به فعالیت های ایشان رسیده گی مینمایند.

  1. انجمن جنگلداری ده اورتی باغ لالا
  2. انجمن جنگلداری سمچ شامیر تاقمه
  3. انجمن جنگلداری سالنگ سبز
  4. انجمن جنگلداری سبز اندیشان
  5. انجمن جنگلداری طراوت

اهداف پروژه کاهش انتشارات گاز های گلخانه ایی توسط ترویج جنگلداری جامعه، انرژی پایدار بایومس واز بین بردن موانع ها وآماده کردن زمینه ها برای کاهش تغییرات اقلیم در افغانستان است که در ولایات پروان وننگرهار در حال تطبیق میباشد که دارای چهار جزء (Component) میباشد.

  1. مرور پالیسی های مرتبط به انرژی جدید وتنظیم منابع طبیعی توسط مردم جامعه
  2. تنظیم منابع طبیعی به سطح جامعه(CBNRM ) وتنظیم جنگلات به شکل پایدار (SFM)
  3. نمایش وتطبیق سیستم انرژی پایدار بایومس
  4. بلند بردن سطح آگاهی مردم، نظارت وارزیابی از پروژه

فعالیت های پروژه مطابق پروپوزل، ارایه برنامه های ظرفیت سازی در قسمت حفاظت جنگلات ، مدیریت پایدار جنگلات با اشتراک مردم ، آگاهی دهی در رابطه به استفاده از لوازم کم مصرف و ترویج تکنالوژی های پایدار انرژی بایومس میباشد ، که Component)) های متذکره توسط دفتر MADERA وWHH به پیشبرده میشود که برنامه ظرفیت سازی ومدیریت پایدار جنگلات توسط دفتر MEDERA ونمایش وتطبیق سیستم های پایدار انرژی بایومس واستفاده از لوازم کم مصرف توسط دفتر WHH به پیشبرده خواهدشد، فعلا جز اول ودوم پروژه با پیشبرد برنامه ظرفیت سازی و تهیه پلان پنج ساله منابع طبیعی برای حفاظت جنگلات توسط مردم تکمیل شده است.

قابل یاد آوری است که پروژه متذکره یک برنامه نمونه ایی بوده که درسطح افغانستان درولایات پروان وننگرهار د رحال اجراء وتطبیق میباشد ودر صورت موفقیت پروژه میتوان آنرا به سایر ساحات گسترش داد تا مردم از آن مستفید شوند.این در حالیست که 8000 هکتار زمین تحت پوشش پروژه قرار گرفته است که بخاطر حفاظت از جنگلات وعلفچر میباشد.

بودیجه مجموعی این پروژه در ولسوالی سالنگ ولایت پروان و و لسوالی دره نور ولایت ننگرهار در حدود 1,7 میلیون دالر از صندوق تسهیلات جهانی محیط زیستی، به شکل نقد و4,8 میلیون دالر به شکل جنس (in kind) توسط شرکای متذکره پروژه که عبارت اند از: 1 میلیون دالر وزارت زراعت، آبیاری ومالداری، 1,2 میلیون وزارت احیا وانکشاف دهات، نیم میلیون دالر وزارت انرژی وبرق، نیم میلیون اداره ملی حفاظت محیط زیست، 1 میلیون دالر سازمان خوراک وزراعت ملل متحد، 161,000 دالر توسط موسسه مدیرا و 200,460 دالر موسسه ویلت هنگر هیلف در این پروژه سهم گیری دارند. در مجموع به ارزش )6546274 ) دالر امریکای هزینه بر خواهد داشت که از این جمله 1735160( دالر امریکای ازصندوق اداره تسهیلات جهانی محیط زیستی و( 4811114( از طریق Co-financing به مصرف خواهد رسید.که تکیمل شده این پروژه در ولایت پروان، ولسوالی سالنگ و ننگرهار، ولسوالی دره نور تقریبا co2e) 36820 ( کاهش انتشارات خواهد داشت ودر مدت 20 سال با مدیریت پروژه کاهش انتشارات گاز های گلخانه ایی در حدود co2e)838267 (تخمین شده است.

درتمام برنامه ها وپلان های جوانب ذیدخل اشتراک فعالانه داشته، که توسط کارمندان ریاست محیط زیست ولایت پروان نیز در یکماه دوبار نظارت از پروژه صورت میگیرد، در پروپوزل پروژه لوازم کم مصرف از جمله دیگ دان های اصلاح شده، تندور های اصلاح شده، بخاری ووسیله پخت وپز از طریق انرژی آفتاب (سولرکوکر)، برعلاوه لوازم ذکر شده موضوع استفاده از بایو گاز (Biogas) نیز در پروپوزل در نظر گرفته شده بود، که استفاده از بایوگاز حداقل 25 درجه سانتی گراد ضرورت است تا مرحله استفاده از گاز صورت گیرد. ولی در جه حرارت در سالنگ به -5 الی -10 سانتی گراد میرسد که ساحه مناسب برای استفاده از یایو گاز نمی باشد.

یافته های تیم نظارت ریاست تغییرات اقلیم وسازگاری، اداره ملی حفاظت محیط زیست نشان میدهد، که تطبیق پروژه کاهش انتشارات گاز های گلخانه ای از طریق توسعه جنگلات اجتماعی وسیستم های پایدار انرژی بایومس، نظر به بررسی تیم نظارت نتیجه میان مدت Output)) جزء اول ودوم پروژه خوب بوده است.. در همین حال نتایج کلی (Outcome) پروژه نظر به پروپوزل بعد از تکمیل پروژه با تطبیق ارزیابی یا (Evaluation) بدست خواهد آمد.

این در حالیست که تطبیق چنین پروژه ها نه تنها باعث تنظیم و حفاظت منابع طبیعی میگردد، بلکه ما را کمک کند تا ارقام ومعلومات فهرست جنگلات یا (, (Forest Inventory اندازه گیری کاربن یا (Carbon Measurement) را در ساحه تطبیق پروژه داشته باشیم وتعهد افغانستان را در راستای تطبیق اهداف کنوانسیون ملل متحد پیرامون تغییر اقلیم نیز بیشتر ساخته وباعث جذب چنین پروژه ها در آینده ها نیز خواهد شد.

گزارش نظارت از پروژه های حمایوی توافق وسازگاری با تغییراقلیم، ولایت پنجشیر

تاریخ نظارت از پروژه های توافق وسازگاری با تغییر اقلیم: ازتاریخ 8 اسد الی 10 اسد 1396مطابق 30 July الی 1 August

اقلیم رو به خرابی در افغانستان بالای انکشاف اجتماعی-اقتصادی افغانستان عواقب وخیم خواهد داشت. ارزیابی آسیب پذیری شش سکتور مختلف احتمالی نشان داده که سکتور منابع آب و زراعت آسیب پذیر ترین و به دنبال آن بالترتیب سکتور های جنگلات و چرا گاه، صحت، تنوع بیولوژیکی، انرژی و زباله، میباشند. تغییر اقلیم یک پدیده جهانی بوده که تمام جنبه های زنده گی مارا تحت تاثیر قرار داده است. باوجودیکه افغانستان در انتشار گاز های گلخانه ای دراتموسفیر زمین چندان رول نداشته است، ولی در اثر تغییر در فکتور های اقلیمی از جمله آسیب پذیرترین کشور از اثرات منفی تغییراقلیم است. تطبیق پروژه های توافق وسازگاری باتغییراقلیم درهشت ولسوالی ولایت پنجشیر(پریان، خینچ، بازارک، رخه، شتل، دره آبشار و عنابه) که توسط دفتر پروگرام انکشافی ملل متحد (UNDP) وپروژه ساحوی حمایوی سازگاری با تغییراقلیم(CCAP) با همکاری وزارت محترم زراعت، آبیاری ومالداری( MAIL) در ولایت متذکره در حال اجراء میباشد که طی مدت 3 روز تیم تخنیکی ریاست تغییرات اقلیم وسازگاری، اداره ملی حفاظت محیط زیست مطابق مکلفیت های خویش نظارت و ارزیابی از پروژه های معشیت و مدیریت آب را در ولایت پنجشیر انجام یافته است صورت گرفت.

یافته های تیم نظارت ریاست تغییرات اقلیم وسازگاری، اداره ملی حفاظت محیط زیست نشان میدهد که تطبیق پروژه ها دراین ولایت خیلی مفید وموثر بوده است. تطبیق چنین پروژه های پیشگیرانه توافق وسازگاری درمقابل اثرات تغییراقلیم در طویل المدت می تواند دهاقین ومردم محل را کمک کند تا کمتر از اثر تغییر اقلیم آسیب پذیر شوند.ارزیابی های تیم تخنیکی ریاست تغییرات اقلیم وسازگاری نشان میدهد که درولسوالی های دره، بازارک وخینچ ولایت پنجشیر احداث پروژه (گلخانه) موفقیت خوب داشته است ونباتات داخل گلخانه رشد چشمگیر داشته اند. با وجودیکه چندین بار تریننگ های آموزشی در رابطه به حفظ ومراقبت نباتات داخل گلخانه از طرف انجنیران مسلکی پروژه حمایوی سازگاری با تغییر اقلیم برای دهاقین وزمین داران ارایه شده است ولی در ولسوالی های شتل، رخه وعنابه ولایت پنجشیر در اثر تجارب کمتر دهاقین نداشتن، تجارب علمی و تخنیکی واستفاده از آبیاری سنتی باعث شده است امراض شیوع نموده ومحصول قابل ملاحظه بدست نیاورند.

همچنان اعمار سرد خانه ها در ولایت پنجشیر گام بسیار خوب برای انکشاف زراعت در ولایت متذکره میباشد. با وجودیکه تابحال اعمار سرد خانه ها به پایه اکمال نرسیده است ونمی توان پیش از پیش قضاوت کرد ولی در صورت نتیجه بخشیدن چنین سرد خانه ها نه تنها که باعث فرصت های شغلی در منطقه میگردد، بلکه در صورت موجودیت تقاضاء برای محصولات میتواند باعث رشد اقتصادی گردیده وتشویق دهاقین گردد. از طرف دیگر، اعمار کانال های آبیاری وذخیره گاه آب در این ولایت که توسط دفتر ساحوی پروژه های حمایوی سازگاری با تغییراقلیم در ولایت پنجشیر در حال اجراء میباشد یک برنامه مدیریت آب بوده ومی تواند درمدیریت آب رول اساسی را بازی نماید ودرموقع خشکسالی جهت ابیاری زمین های زراعتی ودرختان جنگلی استفاده شود، هم چنان کانال های آبیاری بهترین وراهبرد پیشگیرانه توافق وسازگاری با تغییراقلیم میباشد ومردم محل را کمک می کند تا کمتر از اثر تغییر اقلیم آسیب پذیر شوند.

گزارش نظارت از پروژه های حمایوی توافق وسازگاری با تغییراقلیم، ولایت هرات


تاریخ نظارت از پروژه های توافق وسازگاری با تغییر اقلیم از تاریخ 10 میزان الی 17 میزان 1396 مطابق 2 اکتوبر الی 9 اکتوبر 2017.

تغییر اقلیم یک پدیده جهانی بوده که تمام جنبه های زنده گی مارا تحت تاثیر قرار داده است. باوجودیکه افغانستان در انتشار گاز های گلخانه ای دراتموسفیر زمین چندان رول ندارد ولی در اثر تغییر در فکتور های اقلیمی از جمله آسیب پذیرترین کشور از اثرات منفی تغییراقلیم است، سکتور آب وزراعت از جمله سکتور های آسیب پذیر ارزیابی گردیده است. تطبیق پروژه های پیشگرانه توافق وسازگاری باتغییراقلیم میتواند آسیب پذیری بیشتر جوامع را کاهش وظرفیت سازگاری وانعطاف پذیری مردم را افزایش دهد. پروژه های حمایوی توافق وسازگاری با تغییر اقلیم در سال2014میلادی آغاز و قرار است در اوسط سال 2019 میلادی تکمیل شود، که هدف تطبیق پروژه ها افزایش انعطاف پذیری جوامع در مقابل اثرات منفی تغییر اقلیم میباشد. پروژه های متذکره در ولایت هرات به کمک مالی تسهیلات جهانی محیط زیستی (GEF) ، توسط دفتر پروگرام انکشافی ملل متحد (UNDP ) ، دفتر ساحوی حمایوی سازگاری با تغییراقلیم (CCAP) با همکاری وزارت زراعت، آبیاری ومالداری (MAIL) که در پنج ولسوالی ولایت متذکره (انجیل، گذره، کرخ، غوریان وزنده جان) در حال اجرا میباشد، طی مدت 8 روز تیم تخنیکی ریاست تغییرات اقلیم وسازگاری، اداره ملی حفاظت محیط زیست مطابق مکلفیت های خویش نظارت وارزیابی از پروژه های معیشت ومدیریت آب را که در ولایت هرات توسط دفتر متذکره در حال اجراء است صورت گرفت . این در حالیست که دفتر پروگرام انکشافی ملل متحد به دوطریق پروژه های توافق وسازگاری با تغییر اقلیم را در ولایت هرات انجام داده است.

تطبیق پروژه های معیشت با همکاری هم جانبه شورای محلی قریه جات.

- عقد قرار داد پروژه های مدیریت آب با شرکت های ساختمانی.

یافته های تیم نظارت ریاست تغییرات اقلیم وسازگاری، اداره ملی حفاظت محیط زیست نشان میدهد که تطبیق پروژه ها در اکثر مناطق در ولایت هرات خیلی مفید وموثر بوده است. ولی جریان کار پروژه های معیشت از جمله پروژه علفچر در منطقه روج نیک آباد به اثر بی توجه ایی ونبود شخص مسلکی در بخش زراعت باعث شده است، که اکثر گیاهان تاغ به امراض وآفات مبتلا گردیده و خشکیده اند، که این موضوع میتواند موفقیت پروژه را در آینده تحت تاثیر قرار دهد. اما در این حال خوشبینی وجود دارد که با تعهدات که مطابق پروپوزل با صورت گرفته است، شرکت قرار داد کننده باید پروژه را با نباتات سالم بعد از ختم پروژه برای دفتر انکشافی ملل متحد و پروژه ساحوی حمایوی سازگاری با تغییرات اقلیم تسلیم دهد.

درهمین حال، کار پروژه علفچر که در مرکز ولسوالی زنده جان در حال جریان است، با بعضی مشکلات تخنیکی نیز روبرو بوده که تیم نظارت ریاست تغییرات اقلیم وسازگاری با ارایه پیشنهادات ومشوره های تخنیکی جهت بهبود کار پروژه به مسوولین دفتر CCAP شریک ساختند که دفتر حمایوی سازگاری با تغییرات اقلیم در این مورد اقدام لازم انجام داد. قابل یاد آوری است که پروژه گلخانه که در قریه خیز دوزان ولسوالی انجیل قبلا احداث وتکمیل شده است، بنابر مشکلات مدیریت، پروژه متذکره به حالت رکود روبرو گردیده است. با وجودیکه در اولین کشت سبزیجات مالکان پروژه که خانم های بی بضاعت هستند ، عاید قابل ملاحظه ایی دریافت نموده اند، ولی به اثر بی توجه ایی خانم ها وعدم مدیریت آنها باعث شده است که این گلخانه به مدت طولانی به حالت رکود باقی بماند، که تیم نظارت از پروژه های حمایوی سازگاری با تغییرات اقلیم مشوره های تخنیکی را با مسوولین دفتر CCAP شریک ساختند تا درقسمت فعال سازی پروژه متذکره اقدام همه جانبه نمایند.

این در حالیست که تطبیق چنین پروژه های پیشگیرانه توافق وسازگاری درمقابل اثرات تغییراقلیم در طویل المدت می تواند دهاقین ومردم محل را کمک کند تا کمتر از اثر تغییر اقلیم آسیب پذیر شوند، که تطبیق واجراء چنین پروژه ها نه تنها باعث کاهش آسیب پذیری تغییرات اقلیم میشود بلکه باعث افزایش انعطاف پذیر، ظرفیت سازگاری در مقابل تغییرات اقلیم، ایجاد فرصت های کاری، افزایش عایدات دهاقین و حتی باعث امنیت اجتماعی نیز میگردد.