شمارهعنوانفایل
۱پالیسی ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعیبرای فایل اینجا را کلیک کنید
۲پالیسی کنترول و کاهش آلودگی هابرای فایل اینجا را کلیک کنید
۳پالیسی ملی نظارت بر کیفیت آببرای فایل اینجا را کلیک کنید
۴پالیسی ملی تنظیم زباله هابرای فایل اینجا را کلیک کنید
۵استراتیژی ملی تنوع بیولوژیکیبرای فایل اینجا را کلیک کنید