داوطلبی

شماره عنوان تاریخ ختم
1 Call for Proposal Small Grants Programme (SGP), Afghanistan 2020-12-09
2 داوطلبی پروژه تهیه وسایل و لوازم مورد ضرورت اتاق استدیو 2020-10-07
3 اعلان داوطلبی پروژه ترمیم و حفظ مراقبت وسایل برقی . 2020-09-28
4 داوطلبی پروژه حفر چاه عمیق آب آشامیدنی در ولایت کاپیسا 2020-09-15
5 داوطلبی پروژه تهیه وسایل دفتری برای شعبات 2020-09-21
6 پروژه تهیه و تدارک دستگاه های جدید و وسایل مورد نیاز لابراتوار ها 2020-09-02
7 داوطلبی پروژه تحکیمات امنیتی دفتر مرکزی 2020-08-17
8 داوطلبی پروژه تهیه و تدارک اجناس مورد ضرورت ریاست اطلاعات و ارتباط عامه 2020-08-12
9 داوطلبی پروژه تهیه و تدارک رنگباب پرنتر و ماشین فوتوکاپی 2020-08-13
10 داوطلبی پروژه ترمیم و حفظ و مراقبت وسایل برقی 2020-08-16
11 داوطلبی پروژه تهیه وسایل مورد ضرورت واحد اصلاح و ارتقای ظرفیت 2020-08-10
12 داوطلبی پروژه کالبریشن، منتننس و عیارسازی دستگاه های تثبیت کیفیت آب و هوا 2020-08-09
13 داوطلبی پروژه تدارک سه نوع تیل مورد ضرورت اداره ملی حفاظت محیط زیست 2020-08-08
14 داوطلبی پروژه حفر چاه عمیق آب آشامیدنی در ولایت کاپیسا 2020-08-05
15 داوطلبی پروژه تهیه و تدارک وسایل تکنالوژیکی برای دفتر مرکزی 2020-07-19
16 داوطلبی پروژه تولید پیام های تصویری و صوتی محیط زیستی 2020-07-13
17 داوطلبی پروژه تهیه و تدارک ۱۰۹ قلم قرطاسیه باب 2020-07-12
18 داوطلبی پروژه تهیه ۱۱ قلم وسایل تکنالوژیکی برای ریاست های ولایتی 2020-07-15
19 داوطلبی پروژه تهیه و تدارک وسایل تکنالوژیکی سیستم ملی معلومات محیط زیستی 2020-06-24
20 پروسه داوطلبی پروژه نقاشی روی دیوار در 30 نقطه شهر 2020-06-25
21 داوطلبی پروژه تهیه وتدارک 14 قلم اوراق و اجناس تبلیغاتی محیط زیستی 2020-06-23
22 پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک رنگ باب پرنتر و ماشین فوتوکاپی 2020-06-25
23 پروسه داوطلبی پروژه کالبریشن، منتیننس و عیار سازی دستگاه های تثبیت کیفیت آب و هوا 2020-06-29
24 پروسه داوطلبی پروژه سروی و تست منابع آب های زیر زمینی و سطحی در مرکز و ولایات 2020-06-28
25 پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک دستگاه های جدید و وسایل مورد نیاز لابراتوار ها 2020-06-27
26 پروسه داوطلبی پروژه تهیه ۵۶۱ قلم پرزه جات وسایط 2020-06-30
27 پروسه داوطلبی پروژه تهیه ۵۶۱ قلم پرزه جات وسایط مورد ضروریت آمریت خدمات و املاک 2020-05-12
28 پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک دستگاه های جدید و وسایل مورد نیاز لابراتوار ها 2020-05-11
29 پروسه داوطلبی پروژه سروی و تست منابع آب های زیر زمینی و سطحی در مرکز و ولایات 2020-05-09
30 پروسه داوطلبی پروژه کالبریشن، منتیننس و عیار سازی دستگاه های تثبیت کیفیت آب و هوا 2020-05-10
31 پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک رنگ باب پرنتر و ماشین فوتوکاپی 2020-04-28
32 داوطلبی پروژه تهیه وتدارک 14 قلم اوراق و اجناس تبلیغاتی محیط زیستی 2020-04-25
33 داوطلبی پروژه تهیه و تدارک وسایل تکنالوژیکی سیستم ملی معلومات محیط زیستی 2020-04-27
34 پروسه داوطلبی پروژه نقاشی روی دیوار در 30 نقطه شهر 2020-05-02