شماره عنوان تاریخ ختم
1 آفسر GRB 2021-07-27
2 مشاور ارشد امور مردمی 2021-07-27
3 گرافیک دیزاینر در بخش تصویر و پرینت میدیا 2021-07-18
4 متخصص Networking 2021-07-18
5 تکنیشن برق 2021-07-12
6 متخصص تدارکات 2021-07-15
7 متخصص تدارکات 2021-07-15
8 مشاور ارشد پالیسی های محیط زیستی 2021-07-12
9 مشاور ارشد محیط زیست 2021-07-12
10 نلدوان 2021-07-08
11 مدیرعمومی محاسبه جنسی 2021-07-08
12 مدیرعمومی صحت مصونیت و رسیدگی به شکایات 2021-07-08
13 مدیرعمومی سیستم ها 2021-07-08
14 کارشناس هماهنگی با میکانیزم های مالی محیط زیستی 2021-07-08
15 کارشناس نظارت وارزیابی تحقق پلان ها و پالیسی های میحط زیستی 2021-07-08
16 کارشناس میکانیزم های مالی تغییر اقلیم 2021-07-08
17 کارشناس کنترول فعالیت های اصناف بزرگ 2021-07-08
18 کارشناس کنترول پروژه های ارزیابی شده (ESIA) 2021-07-08
19 کارشناس کنترول پارک های صنعتی 2021-07-08
20 کارشناس کنترول اصناف کوچک 2021-07-08
21 کارشناس طرح استراتیژی ها 2021-07-08
22 کارشناس شورا های اجتماعی 2021-07-08
23 کارشناس سیستم ها 2021-07-08
24 کارشناس سکتور زراعت 2021-07-08
25 کارشناس زباله های صنعتی 2021-07-08
26 کارشناس حوادث طبیعی 2021-07-08
27 کارشناس ترانسپورت 2021-07-08
28 کارشناس تحلیل و توحید کزارشات پلان های محیط زیستی 2021-07-08
29 کارشناس انرژی 2021-07-08
30 کارشناس انتقال تکنالوژی 2021-07-08
31 کارشناس الودگی آب وفاضلاب 2021-07-08
32 کارشناس ارقام و معلومات 2021-07-08
33 ګرافیک دیزاینر وادیتور 2021-07-08
34 OPDداکتر 2021-07-08
35 خبرنګار 2021-07-08
36 تکنیشن ایرکندیشن 2021-07-08
37 آمریت مشارکت مردمی 2021-07-08
38 آمرارتقاء ظرفیت و انکشاف اداره 2021-07-08
39 آمر سازگاري با تغیر اقلیم 2021-07-08
40 مدیر عمومی هماهنگی خدمات امورکوچیها 2021-07-08
41 بست های پروژه ابتکار ظرفیت سازی برای شفافیت 2021-06-26
42 کارشناس تکنالوژی معلوماتی 2021-06-21
43 متخصص ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی ESIA 2021-04-22
44 متخصص انکشاف پایدار محیط زیستی 2021-04-22
45 هماهنگ کننده ملی پروژه 2021-04-19
46 متخصص مالی و اداری 2021-04-19
47 Coordinator for NDC Revision 2020-11-24
48 کارشناس مالی و اداری 2020-09-29
49 متخصص Networking 2020-09-17
50 Coordinatorfor NDC Revision 2020-09-06
51 متخصص ارتقای ظرفیت منابع بشری 2020-08-05
52 گرافیک دیزاینر در بخش تصویر و پرینت میدیا 2020-08-05
53 متخصص نشرات آنلاین 2020-07-28
54 مشاور ارشد روابط بین المللی 2020-07-15
55 مشاور ارشد محیط زیست 2020-04-06
56 متخصص ارشد پروژه های کاهش دهی تغییر اقلیم 2020-04-06
57 مشاور ارشد مالی تغییر اقلیم 2020-03-26
58 مشاور اطلاعات و آگاهی عامه 2020-03-26
59 متخصص تدارکات 2020-03-26
60 متخصص ارشد طراحی امور مالی تغییر اقلیم 2020-03-26
61 متخصص ارشد توسعه پروژه های سازگاری با تغییرات اقلیم 2020-03-26
62 طراح نرم افزار 2020-03-26
63 مدیریت تسهیل قراردادها 2020-03-19
64 مدیر مخزن 2020-03-19
65 مدیر تدارکات خدمات مشورتی و غیر مشورتی 2020-03-19
66 کار شناس نظارت بر سیستم فاضلاب ها 2020-03-06
67 عضو مسلکی بر فعالیت های صنعتی و تجارتی 2020-03-06
68 عضو مسلکی نظارت بر کیفیت هوا 2020-03-06
69 عضو مسلکی بر کیفیت آب 2020-03-06
70 عضو مسلکی نظارت بر کثافات جامد و مضره 2020-03-06
71 کارشناس نظارت و تفتش محیط زیستی 2020-03-06
72 پرسونل تنظیف 2020-02-28
73 دریور خدماتی 2020-02-28
74 کارشناس انرژی بدیل ومؤثر 2020-02-28
75 کارشناس نظارت و تفتيش بر كثافات جامد ومضره طبی 2020-02-25
76 کارشناس ارشد شبکه مالی (تغییر اقلیم) 2020-02-16
77 ویرنگکار 2019-12-04
78 کارشناس شبکه 2019-11-28
79 کارشناس سیستم ها 2019-11-28
80 خانه سامان 2019-09-21