شماره عنوان تاریخ ختم
1 متخصص ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی ESIA 2021-04-22
2 متخصص انکشاف پایدار محیط زیستی 2021-04-22
3 هماهنگ کننده ملی پروژه 2021-04-19
4 متخصص مالی و اداری 2021-04-19
5 Coordinator for NDC Revision 2020-11-24
6 کارشناس مالی و اداری 2020-09-29
7 متخصص Networking 2020-09-17
8 Coordinatorfor NDC Revision 2020-09-06
9 متخصص ارتقای ظرفیت منابع بشری 2020-08-05
10 گرافیک دیزاینر در بخش تصویر و پرینت میدیا 2020-08-05
11 متخصص نشرات آنلاین 2020-07-28
12 مشاور ارشد روابط بین المللی 2020-07-15
13 مشاور ارشد محیط زیست 2020-04-06
14 متخصص ارشد پروژه های کاهش دهی تغییر اقلیم 2020-04-06
15 مشاور ارشد مالی تغییر اقلیم 2020-03-26
16 مشاور اطلاعات و آگاهی عامه 2020-03-26
17 متخصص تدارکات 2020-03-26
18 متخصص ارشد طراحی امور مالی تغییر اقلیم 2020-03-26
19 متخصص ارشد توسعه پروژه های سازگاری با تغییرات اقلیم 2020-03-26
20 طراح نرم افزار 2020-03-26
21 مدیریت تسهیل قراردادها 2020-03-19
22 مدیر مخزن 2020-03-19
23 مدیر تدارکات خدمات مشورتی و غیر مشورتی 2020-03-19
24 کار شناس نظارت بر سیستم فاضلاب ها 2020-03-06
25 عضو مسلکی بر فعالیت های صنعتی و تجارتی 2020-03-06
26 عضو مسلکی نظارت بر کیفیت هوا 2020-03-06
27 عضو مسلکی بر کیفیت آب 2020-03-06
28 عضو مسلکی نظارت بر کثافات جامد و مضره 2020-03-06
29 کارشناس نظارت و تفتش محیط زیستی 2020-03-06
30 پرسونل تنظیف 2020-02-28
31 دریور خدماتی 2020-02-28
32 کارشناس انرژی بدیل ومؤثر 2020-02-28
33 کارشناس نظارت و تفتيش بر كثافات جامد ومضره طبی 2020-02-25
34 کارشناس ارشد شبکه مالی (تغییر اقلیم) 2020-02-16
35 ویرنگکار 2019-12-04
36 کارشناس شبکه 2019-11-28
37 کارشناس سیستم ها 2019-11-28
38 خانه سامان 2019-09-21