شمارهعنوانفایل
۱اولین گزارش ملی افغانستان برای چارچوب کنوانسیون ملل متحد پیرامون تغیر اقلیمبخاطر فایل اینجا را کلیک کنید
۲گروپ کاری در باره تغیر اقلیم و آمادگی برای حوادثبخاطر فایل اینجا را کلیک کنید
۳استراتیژی و پلان عمل تغیر اقلیم افغانستانبخاطر فایل اینجا را کلیک کنید
۴ اهداف مورد نظر سهم گیری ملی ( اهداف معین مشارکت ملی ) به چارچوب کنوانسیون تغیر اقلیم ملل متحدبخاطر فایل اینجا را کلیک کنید