کنوانسیون ها


شمارهعنوان شرح مختصرتاریخ تصویبفایل
۱کنوانسیون تنوع بیولوژیکیهدف کنوانسیون حفظ تنوع زيستی استفاده پايدار از انواع حیات و سهيم شدن عادلانه در منافع حاصل از استفاده منابع جنتيكی از جمله از طريق دسترسی مناسب به اين منابع و انتقال صحيح تكنالوژی های مربوط با در نظر گرفتن كليه حقوق مربوط به آن منابع و تكنالوژی از طریق تأمین منابع مالی لازم میباشند..۲۰۰۲ اینجا را کلیک کنید
۲مبارزه با صحرا گراییهدف این کنوانسیون، مبارزه علیه صحراگرایی و کاهش اثرات خشکسالی در کشور های است که به طور جدی با خشکسالی و صحرا گرایی بخصوص در آفریقا مواجه هستند. رسیدگی به این هدف از طریق اقدامات موثر در تمام سطوح با حمایت همکاری های بین المللی و ترتیبات مشارکت در چارچوب یک برنامه جامع یا دستور کار(۲۱) و به منظور کمک به دستاورد های توسعه پایدار در مناطق آسیب پذیر صورت می گیرد.۲۰۰۲ اینجا را کلیک کنید
۳ کنوانسیون تغییر اقلیم هدف این کنوانسیون دستیابی به ثبات لازم در کاهش گازهای گلخانه ای در جو زمین، به منظور جلوگیری از تغییرات اقلیمی کره زمین در سطحی که از تداخل خطرناک فعالیت بشر با سیستم آب و هوا جلوگیری نماید و ایکوسیستم ها بتواند بصورت طبیعی با تغییرات آب و هوا تطابق یافته و اطمینان حاصل شود که تولید مواد غذائی با تهدید روبرو نبوده و همچنان توسعه اقتصادی بتواند بصورت پایدار ادامه یابد.۲۰۰۲ اینجا را کلیک کنید
۴ کنوانسیون تجارت بین المللی انواع حیوانات و نباتات در معرض خطرهدف این کنوانسیون حمایت از انواع جانوران و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض از طریق برقراری و اعمال کنترول های لازم در زمینه تجارت این گونه ها بوسیله صدور جوازهای صادرات و واردات میباشد.۱۹۸۶ اینجا را کلیک کنید
۵ کنوانسیون ویانا پیرامون تحفظ لایه اوزون هدف کنوانسیون متذکره حفظ سلامت انسان و محيط زيست در برابر خطرات ناشی از تغيير و كاهش لايه اوزون۲۰۰۴ اینجا را کلیک کنید
۶پروتوکول مونتریال پیرامون مواد مخرب لایه اوزونهدف این پروتوکول حفاظت از لايه اوزون از طريق پيش بيني و برقراري ضوابط و معيارهايي در جهت كنترل انتشار مواد مخرب لايه اوزون در جهان۲۰۰۴ اینجا را کلیک کنید
۷ کنوانسیون استاکهلمهدف اين كنوانسيون حفاظت از سلامت انسان و محيط زيست در مقابل آلوده کننده های مقاوم عضوی كه دارای خصوصيات سمی، مقاوم در برابر تجزيه، قابلیت تجمع در بدن موجودات و انتقال آن از طريق هوا، آب و گونه های مهاجر است، می باشد.۲۰۱۳ اینجا را کلیک کنید
۸ کنوانسیون روتردام هدف این کنوانسیون ترویج وارتقاء مسئولیت مشترک، تشریک مساعی بین اعضای کنوانسیون پیرامون تجارت بین المللی تعداد معین از مواد کیمیاوی خطرناک به منظور حفظ سلامت انسان و محیط زیست از آسیب احتمالی و مساعدت در جهت استفاده سازگار با محیط زیست میباشد که از طریق تسهیل در تبادل اطلاعات راجع به ویژگیهای مواد کیمیاوی پیشبینی نتایج تصمیم گیری ملی در رابطه به واردات و صادرات آنها، اعلام این تصامیم به اعضاء و کمک در استفاده سالم آنها از لحاظ محیط زیستی می باشد.۲۰۱۳ اینجا را کلیک کنید
۹ پروتوکول کیوتوهدف عمده پروتوکول کیوتو عبارت است از کاهش انتشار گازهای گلخانه ای که عامل اصلی گرم شدن زمین در دهه های اخیر محسوب می شوند. این پیمان در چارچوب سازمان ملل متحد شکل گرفته و طی سالهای اخیر با افزایش گازهای گلخانه ای مانند میتان، کاربن دای اکساید، بخار آب و اکساید نایتروجن در جو زمین در حال افزایش است که این امر باعث ایجاد تغییرات ناخوشایند در محیط زیست خواهد شد.۲۰۱۲ اینجا را کلیک کنید
۱۰ کنوانسیون باسلهدف کنوانسیون الزام دولت های عضو به كاهش حجم نقل و انتقال بیرون مرزی مواد خطرناک پیشبینی شده در ضمایم متن كنوانسيون وتبدیل اين مواد در حد بی ضرر به محيط زيست و اعمال مديريت مناسب و موثر نسبت به نقل و انتقال و دفع مواد مذكور می باشد.۲۰۱۳ اینجا را کلیک کنید
۱۱ پروتوکول کارتاجینا هدف اين پروتوكول كمك و همکاری در جهت تضمين سطح مناسب حفاظت در زمينه انتقال، جابجايی و استفاده مصؤن از موجودات زنده تغيير شكل يافته است كه حاصل تکنالوژی حیات جديد هستند و با در نظر گرفتن مخاطرات آنها برای سلامت انسان حین نقل و انتقالات بیرون مرزی، اثرات زيان آوری بر حفظ و استفاده پايدار از تنوع زیستی باشد، توجه بیشتر صورت گیرد.۲۰۱۳ اینجا را کلیک کنید
۱۲کنوانسیون حفظ و نگهداری انواع سیارهدف کنوانسیون متذکره این است که طرفهای متعهد ضمن تصدیق اهمیت حفاظت از انواع سیار و توافق دولت های مسیر مسافرت برای اقدام در این خصوص، هر زمانیکه امکان پذیر و مناسب باشد، به انواع سیار که وضعیت حفاظتی آنها نامطلوب به نظر رسد توجه ویژه بنمایند و اقدامات مقتضی را برای حفاظت ازاین قبیل انواع و زیستگاه های آنان به صورت انفرادی (جداگانه) و یا در همکاری با همدیگر بعمل آورند. طرفهای متعهد ضرورت بکارگیری اقداماتی را به منظور اجتناب در معرض خطر افتادن انواع سیار تصدیق می نمایند.۲۰۱۳ اینجا را کلیک کنید
۱۳کنوانسیون میناماتا در مورد سیمابهدف این کنوانسیون حفاظت صحت انسان و محیط زیست از انتشارات ناشی از فعالیت انسانی و انتشار سیماب و ترکیبات آن میباشد.۲۰۱۷ اینجا را کلیک کنید
۱۴پروتوکول ناگویا هدف این پروتوکل تقسیم/تشریک مساویانه منافع ناشی از استفاده از منابع جنیتکی، بشمول دسترسی مناسب به منابع وراثتی و انتقال مناسب تکنالوژی های مرتبط، با در نظر داشت همه حقوق بالای منابع و تکنالوژی های مذکور، و تمویل مناسب بمنظور کمک در تحفظ تنوع بیالوژیکی و استفاده دوامدار اجزاء ترکیبی آن، میباشد.۲۰۱۶ اینجا را کلیک کنید
۱۵SAARC همکاری های منطقوی جنوب آسیاهدف این کنوانسیون، انکشاف همکاری اعضا در زمینه های محیط زیستی، انکشاف پایدار بنابر تساوی حقوق، عمل متقابل و منافع متقابل با درنظرداشت پالیسی ها و قوانین نافذه هر یک از کشورهای عضو میباشد.۲۰۱۶ اینجا را کلیک کنید
۱۶ موافقتنامه پاریس هدف این موافقتنامه در امر گسترش تطبیق کنوانسیون منجمله اهداف آن، تقویت پاسخ جهانی در برابر تهدیدات تغییر اقلیم در شرایط انکشاف پایدار و تلاش ها غرض از بین بردن فقر میباشد، منجلمه از طریق:
(الف) جلوگیری از افزایش اوسط درجه حرارت جهانی به پایینتر از 2 درجه سانتی گراد بالاتر از سطوح درجه حرارت صنعتی و پیگیری تلاش ها جهت محدود ساختن افزایش درجه حرارت به 1.5 سانتی گراد بالاتر از سطوح درجه حرارت صنعتی، با درک اینکه این کار بحد گسترده خطرات و اثرات تغییر اقلیمی را کاهش میبخشد؛
(ب) افزایش توانایی سازش با اثرات سوء تغییر اقلیم و رشد انعطاف پذیری اقلیمی و انکشاف انتشار گازات گلخانه یی پایین به یک شکل ایکه تولید غذا را مورد تهدید قرار ندهد؛
(ج) سازگار ساختن پروسه های مالی با یک مسیر در جهت انتشار گازات گلخانه یی پایین و گسترش انعطافیت اقلیمی.
2. این موافقتنامه در جهت بازتاب مساوات و اصول مشترک اما متفاوت مسئولیت ها و صلاحیت های مربوطه در روشنی شرایط مختلف ملی تطبیق میگردد
۲۰۱۷ اینجا را کلیک کنید