ریاست حفظ میراثهای طبیعی

ریاست حفظ میراثهای طبیعی، بمنظور حفظ و تنظیم ساحات حفاظت شده وتنوع حیات در سال 1384 هجری شمسی در تشکیل  اداره ملی حفاظت محیط زیست ایجاد و فعالیت می نماید.

این ریاست، تنوع حیات را که شامل تنوع جنیتیکی، ایکولوژیکی و انواع که ازیک نسل به نسل دیگر بشکل میراث باقی مانده و دارای ارزش های ایکولوژیکی، فرهنگی، فزیکی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی میباشد، به اساس قانون محیط زیست، اهداف کنوانسیون های مرتبط به تنوع حیات، ستراتیژی ملی تنوع حیات و سیستم پلان ملی ساحات حفاظت شده به سطح کشور حفاظت ومدیریت می نماید.

لایحه وظایف کار مندان ریاست حفظ میراثهای طبیعی

 • رئیس حفظ میراثهای طبیعی

شرح وظایف :

 1. ترتیب پلان کاری هفته وار ، ماهوار ، ربعوار و سالانه جهت دست یابی به اهدف .
 2. مدیریت و رهبری پرسونل تحت اثر به منظور تحقق اهداف پیشبینی شده.
 3. ارائه مشوره  های لازم به معاون مسلکی جهت تکمیل و تطبیق پالیسی  ریاست .
 4. طرح پالیسی ها جهت تطبیق اهداف کیفیت محیط زیست و نظارت از ان  .
 5. تقویه و انکشاف یک سیستم ساحات حفاظت شده و پارک های ملی برای افغانستان به منظور حفاظت تنوع حیات وحش وجلب توریزم .
 6. اداره ونظارت ازساحات حفاظت شده و پارک های ملی مطابق به نورم های ملی و بین المللی با درک ضرورت توازن میان حقوق استفاده کننده گان از ساحات به منظور تقویت اقتصاد دولت ومردم .
 7. مذاکره با کوچی ها و سهم داران در مورد اداره و حفاظت ساحات مهم به منظور اهمیت اقتصادی وفرهنگی آن.
 8. حصول اطمینان از  کیفیت ساحات حفاظت شده ، پارک های ملی ، منابع ارضی ، آبی و حیات وحش .
 9. ارزیابی کیفیت اجراآت کارمندان تحت اثر بمنظور اتخاذ تدابیربعدی ارتقای بازدهی کاری.
 10. انجام سایر وظایف قاانوونی مرتبط به وظیفه که از جانب معاون مسلکی مطابق قوانین و اهداف اداره به وی سپرده میشود

 

 • آمریت ساحات حفاظت شده

شرح وظایف :

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار، و سالانه جهت دستیابی به اهداف .
 2. طرح و تطبیق پالیسی ها ی بخش مربوطه مطابق به اوامر  امر مربوطه جهت حفاظت ساحات تعین شده
 3. تطبیق اهداف کنوانسیون های بین المللی در مورد ساحات حفاظت شده جهت اجراات به موقع .
 4. تقویه و انکشاف ساحات حفاظت شده و پارک های ملی به منظوراستفادهشهر وندان وداشتن محیط سرسبز .
 5. اداره درست ساحات حفاظت شده و پارک های ملی مطابق نورم های تعین شده ملی و بین المللی با درک توازن میان استفاده کننده گان ساحات .
 6. پیروی از کنوانسیون های بین المللی به منظور اداره ساحات حفاظت شده .
 7. حمایت از ترویج قانون به منظور حفاظت و اداره کیفیت محیط زیست در ساحات حفاظت شده و پارک های ملی .
 8. ترتیب پلان های مساعی مشترک پیرامون حفظ ساحات حفاظت شده با همکاری مردم و ارگان های محلی.
 9. مذاکره با سهم داران و کوچی ها در مورد اداره ساحات حفاظت شده مهم به منظور جلوگیری از تخریب.
 10. نظارت از کیفیت ساحات حفاظت شده و پارک های ملی به منظورجهت ارتقای کیفیت  .
 11. ارزیابی کیفیت اجراآت کارمندان تحت اثر بمنظور اتخاذ تدابیربعدی ارتقای بازدهی کاری.
 12. انجام سایر وظایف قاانوونی مرتبط به وظیفه که از جانب امر مربوطه مطابق قوانین و اهداف اداره به وی سپرده میشود.
 • آمریت تنظیم وحفاظت تنوع حیات

شرح وظایف :

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار ، ربعوار وسالانه جهت بدست آوردن هدف
 2. تطبیق پالیسی کیفیت محیط زیستی ازطریق تنظیم شکار تنوع حیات مطابق به اوامر ریاست جهت برآوردن شدن اهداف.
 3. تحقیق پیرامون نفوذ، ریخت شناسی، نفوذ جهانی منطقوی، پناه گاه ، مساحت ساحه زیست ، مدت دوران نسل گیری وغیره مسایل تنظیم شکارحیات وحش به منظور درج ارقام دقیق آن درلست حفاظت شونده  وقابل استفاده .
 4. تهیه وترتیب رهنمود ها جهت نایل شدن به اهداف کیفیت محیط زیستی برای تنظیم شکار حیات وحش به شمول تنوع حیات ، سیستم حیاتی وامثال آن.
 5. حصول اطمینان ازتطبیق اهداف کنوانسیون های بین المللی درتفاهم با شرکا جهت اجراآت بموقع.
 6. تهیه وآماده نمودن شارت لست ازحیوانات حفاظت شونده وقابل استفاده مهم حیات وحش درافغانستان جهت شناخت بمنظور جلوگیری ازقاچاق وتنظیم شکار.
 7. تهیه وترتیب گزارش های تحقیقاتی ازوضعیت شکار حیوانات مهم حیات وحش درافغانستان وارایه آمر به امرمربوطه جهت اگاهی.
 8. مشوره با سهمداران وگروه علاقمند به منظور تنظیم شکارو دستیابی اهداف میراثهای طبیعی خصوصاً حیات وحش.
 9. انجام سایر وظایف قانونی مرتبط به وظیفه که مطابق اهداف وپروگرام های اداره به وی سپرده میشود.

 

 • کارشناس سروی و پلان گذاری ساحات حفاظت شده

شرح وظایف :

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه جهت بدست آوردن هدف
 2. نظارت و سروی های مشاهداتی،  ابتدایی واساسی ازحالت موجوده بخش های خاکزی وآبزی با درنظرداشت قانون محیط زیست
 3. جمع آوری ارقام ومعلومات ازساحات حفاظت شده محیط های آبزی وخاکزی بمنظور داشتن معلومات دقیق
 4. اگاهی دهی با سایر سهمداران وعلاقه مندان درانکشاف اهداف محیط زیست با درنظرداشت قانون محیط زیست بمنظور حفاظت حیات وحش ( آبزی وخاکزی ) درکشور
 5. تهیه وترتیب رهنمود های لازم محیط زیستی با درنظرداشت حالت موجوده محیط های ارضی وآبزی درکشور وشریک ساختن آنها جهت تدابیرلازم با سایر ارگانهای ذیربط
 6. گزارش دهی ازاجراآت انجام شده به مسول بخش بمنظور اتخاذ تصامیم لازم
 7. انجام سایر وظایفیکه ازجانب آمر مربوطه مطابق اهداف وپروگرام های اداره به وی سپرده میشود

 • کارشناس پارک های ملی

شرح وظایف :

 1. ترتیب پلان کاری  ماهوار ، .ربعوار و سالانه  جهت دستیابی به هدف

 2. طرح وترتیب برنامه های نظارتی ازپارکهای ملی. جهت ارزیابی کیفیت ان .
 3. جمع آوری ارقام واحصایه از پارک های ملی  و درج ان در دیتابیس به منظور داشتن ارقام دقیق.
 4. مذاکره با سهمداران واستفاده کنند ه گان به منظور  تامین حقوق آنها با درنظرداشت قانون محیط زیست واستفاده معقول ودوامدار پارکهای ملی.
 5. تطبیق  اهداف کنوانسیون های بین المللی درمورد پارکهای ملی جهت اجراات به موقع ..
 6. ارائه طرح ها ، نظریات تحلیلی وترتیب لست پارکهای ملی وارائیه آن به آمریت مربوطه جهت اگاهی  و اتخاذ تصامیم بعدی .
 7. انجام سایر وظایف قاانوونی مرتبط به وظیفه که از جانب امر مربوطه مطابق قوانین و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

 

 • کارشناس باطلاق

شرح وظایف :


 1. ترتیب پلان کاری ماهوار ، ربعوار و سالانه جهت دست یابی به هدف
 2. تطبیق پالیسی بخش مربوطه مطابق به هدایات اوامر امر مربوطه جهت اجراات به موقع .
 3. تهیه نمودن رهنمود های محیط زیستی بخاطر حفاظت وبهره برداری درست وپایدار ازبا تلاق ها.

 4. تحریرمکاتیب رسمی ونشست های مستقیم باسایر ارگانهای ذیربط به منظور حفاظت شکل طبیعی ساحه. 
 5. جلب همکاری مردم و ارگانهای ذیربط به منظور جلوگیری از تخریب محلات زیست ارتباطات مستقیم باسایر موسسات علمی و آماده نمودن شرایط تحقیقاتی درساحات باتلاقی درکشور.
 6. جمع آوری معلومات درمورد باتلاق های جدید و درج ان در دیتابیس مربوطه جهت داشتن ارقام دقییق .
 7. پیروی و تطبیق  ازاهداف  کنوانسیون های بین المللی درمورد با تلاق ها  جهت اجراات به موقع ..
 8. انجام سایر وظایف  قانونی مرتبط به وظیفه که از جانب امر مربوطه  امریت مربوطه مطابق به قوانین و اهداف اداره به وی سپرده میشود .
 • کارشناس میراثهای طبیعی

شرح وظایف :


 1. ترتیب پلان کاری ماهوار ، ربعوار وسالانه جهت بدست آوردن هدف
 2. تطبیق پالیسی بخش مربوطه جهت حفظ میراثهای طبیعی درکشور 
 3. ارایه نظریات تحلیلی به منظور تقویه و حفظ میراثهای طبیعی با درنظرداشت تامین منافع ونیازمندیهای نسل فعلی وآینده مرتبط بامحیط زیست.
 4. ارایه طرح و نظریات تحلیلی درمورد حفظ میراثهای طبیعی با درنظرداشت تامین عملکرد ایکولوژیکی وسیر تکامل آن .
 5. ارائه طرح ها تحلیلی برای کوچی ها وسهم داران درمورد اداره درست حفظ میراثهای طبیعی  به منظور اهمیت اقتصادی وفرهنگی آن.
 6. حصول اطمینان ازکیفیت حفظ میراثهای طبیعی بمنظور تسهیل درامر بازسازی ورشد دوامدار اقتصاد ملی درکشور.
 7. انجام سایر وظایف قانونی مرتبط به وظیفه که ازجانب مقام محترم اداره مطابق قوانین واهداف اداره به وی سپرده میشود

 

 • کارشناس آثار تاریخی و مناظر طبیعی

شرح وظایف :

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه جهت دست یابی به هدف
 2. ترتیب رهنمود های لازم جهت حفاظت آثارتاریخی ، فرهنگی ،ابدات تاریخی ومناظرطبیعی 
 3. ترتیب مساعی مشترک پیرامون حفظ ساحات تاریخی ، فرهنگی ، ابدات تاریخی ومناظرطبیعی با سایرارگانهای ذیربط
 4. ترویج قانون درساحات ومحلات جهت حفاظت ساحات، آثارتاریخی ، فرهنگی ومناظرطبیعی

 5. نظارت ازحفاظت آثار تاریخی، مناظرطبیعی موجود ه  و وانمود ساختن تخلفات محیط زیستی درساحات تاریخی وجلوگیری ازتخریب آنها
 6. متوجه ساختن ارگانهای ذیربط با تدویر جلسات، گرفتن تماس های مستقیم تیلفونی وسایر امکانات ازاهمیت ساخات تاریخی درکشور به منظور جلب همکاری
 7. جمع آ<ری معلومات وارقام دقیق ازحالت موجوده ساحات تاریخی ومناظرطبیعی درج آن دردیتابیس جهت داشتن ارقام دقیق.
 8. ارائه گزارش های تحلیلی ازفعالیت های انجام یافته درساحات به آمرمربوطه جهت اگاهی

 9. اجرای سایر وظایف که ازجانب آمرمربوطه به قوانین واهداف اداره به وی سپرده میشود
 • کارشناس حیات وحش

شرح وظایف :


 1. ترتیب پلان کاری ماهوار ، ربعوار و سالانه جهت بدست اوردن هدف
 2. تطبیق  پالیسی کیفیت محیط زیستی در بخش مربوطه مطابق به اوامر آمریت جهت براورده شدن اهداف.

 3. تحقیق پیرامون نفوذ ، ریخت شناسی ، نفوذ جهانی منطقوی ، پنا گاه ، مساحت ساحه زیست ، مدت دوران نسل گیری وغیره مسائل ضروری حیات وحش به منظور درج ارقام دقیق  ان در لست حفاظت شونده وقابل استفاده  .
 4. تهیه و ترتیب رهنمود ها جهت نایل شدن به اهداف کیفیت محیط زیستی برای حیات وحش به شمول سیستم صحت حیاتی و امثال آن .
 5. حصول اطمینان از تطبیق  اهداف کنوانسیون های بین المللی درتفاهم با شرکا جهت اجراات بموقع .
 6. تهیه و آماده نمودن شارت لست  از حیوانات  حفاظت شونده وقابل استفاده مهم حیات وحش در افغانستان جهت شناخت وضعیت انها .
 7. تهیه و ترتیب گزارش های تحقیقاتی از حیوانات مهم حیات وحش در افغانستان و ارائه ان به امرمربوطه جهت اگاهی .
 8. مشوره با سهمداران و گروه های علاقمند به منظور انکشاف و دستیابی اهداف میراث های طبعی خصوصآ  حیات وحش .

 9. سفر به ولایات جهت نظارت و ارزیابی از حالت حیات وحش افغانستان .
 10. اجرای سایر وظایف قانونی مرتبط به وظیفه که مطابق اهداف و پروگرام های اداره به وی سپرده میشود

 

 • مدیر اجرائیه

شرح وظایف :

 1. ترتیب پلان کاری هفته وار ، ماهوار ، ربعوار  درمطابقت به پلان کاری ریاست  مربوطه.
 2.  تنظیم  ملاقات ها وپروگرام های روزمره مقام ریاست با کارکنان وسایرمراجعین.
 3. ترتیب اجندا و اشتراک در مجالس ریاست جهت ثبت تصامیم و فیصله ها.
 4. ثبت و  تکثیراوامر، فیصله ها وهدایات  مجالس ریاست به شعبات ذیربط غرض تطبیق و پیگیری از اجراآت آنها.
 5. کنترول از تنظیم وفهرست اسناد  در فایل ها و کارتن های مربوطه.
 6. مطالعه و تحلیل یادداشت ها ، پیشنهادات و گزارشات وارده و درجه بندی آنها جهت پیکش به رئیس .
 7. رسیده گی به مکاتیب وارده و صادره مربوط ریاست جهت اجراات..
 8. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات ، مطابق قوانین ،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود .
 • کارشناس تنظیم شکار

شرح وظایف :

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار ، ربعوار وسالانه جهت بدست آوردن هدف
 2. تطبیق پالیسی کیفیت محیط زیستی ازطریق تنظیم شکار تنوع حیات مطابق به اوامر ریاست جهت برآوردن شدن اهداف.
 3. تحقیق پیرامون نفوذ، ریخت شناسی، نفوذ جهانی منطقوی، پناه گاه ، مساحت ساحه زیست ، مدت دوران نسل گیری وغیره مسایل تنظیم شکارحیات وحش به منظور درج ارقام دقیق آن درلست حفاظت شونده  وقابل استفاده .
 4. تهیه وترتیب رهنمود ها جهت نایل شدن به اهداف کیفیت محیط زیستی برای تنظیم شکار حیات وحش به شمول تنوع حیات ، سیستم حیاتی وامثال آن.
 5. حصول اطمینان ازتطبیق اهداف کنوانسیون های بین المللی درتفاهم با شرکا جهت اجراآت بموقع. /span>
 6. تهیه وآماده نمودن شارت لست ازحیوانات حفاظت شونده وقابل استفاده مهم حیات وحش درافغانستان جهت شناخت بمنظور جلوگیری ازقاچاق وتنظیم شکار.
 7. تهیه وترتیب گزارش های تحقیقاتی ازوضعیت شکار حیوانات مهم حیات وحش درافغانستان وارایه آمر به امرمربوطه جهت اگاهی.
 8. مشوره با سهمداران وگروه علاقمند به منظور تنظیم شکارو دستیابی اهداف میراثهای طبیعی خصوصاً حیات وحش.
 9. انجام سایر وظایف قانونی مرتبط به وظیفه که مطابق اهداف وپروگرام های اداره به وی سپرده میشود.

 

 • کارشناس حیات خاکزی

شرح وظایف :

 1. ترتیب پلان های کاری هفته وار ، ماهوار، ربعوار وسالانه جهت دستیابی به هدف
 2. نظارت ازحالت موجوده بخش خاکزی ازساحات ارضی ( کوه ها، چراگاه ها، جنگلات وامثال آن )
 3. جمع آوری معلومات وارقام ازساحات فرسوده شده وساحات حفاظت شده به منظور داشتن معلومات دقیق
 4. اگاهی دهی باسایر سهمداران وعلاقه مندان درانکشاف اهداف محیط زیست با درنظرداشت قانون محیط زیست بمنظور حفاظت حیات خاکزی درکشور
 5. تهیه وترتیب رهنمود های لازم محیط زیستی با درنظرداشت حالت موجوده محیط ارضی درکشور وشریک ساختن آنها جهت تدابیر لازم با سایر ارگانهای ذیربط
 6. گزارش دهی ازاجراآت انجام شده به آمریت مربوطه 
 7. انجام سایر وظایفیکه ازجانب امر مربوطه مطابق اهداف وپروگرام های اداره به وی سپرده میشود
 • کارشناس حیات آبزی

شرح وظایف :

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار ، ربعوار وسالانه جهت بدست آوردن اهداف
 2. تطبیق پالیسی کیفیت محیط زیستی دربخش مربوطه مطابق به اوامر آمریت جهت برآورده شدن اهداف 
 3. نظارت ازحالت موجوده بخش آبزی ازساحات حفاظت شده ( دریاها وباتلاق ) بادرنظرداشت قانون محیط زیست درکشور جهت تحلیل وضعیت.
 4. جمع آوری معلومات وارقام ازساحات آبزی محیط زیستی جهت درج دردیتابیس مخصوص
 5. ارائه معلومات لازم به سهمداران وعلاقمندان درانکشاف وتطبیق اهداف محیط زیست با درنظرداشت قانون محیط زیست به منظور حفاظت بخش های آبزی درکشور.
 6. تهیه وترتیب رهنمود های لازم محیط زیستی با درنظر داشت حالت موجوده حیوانات مهم آبزی درمحیط های اصلی شان شریک ساختن آنها جهت تدابیر لازم با سایر ارگانهای ذیربط
 7. ارائه گزارش تحلیلی ازحالت و وضعیت حیات  آبزی کشور جهت اگاهی وتصمیم گیری

کارشناس تنوع حیات

شرح وظایف :

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار ، ربعوار وسالانه جهت بدست آوردن هدف
 2. تطبیق پالیسی بخش مربوطه جهت حفظ میراثهای طبیعی وتنوع حیات
 3. ارایه نظریات تحلیلی به منظور تقویه و حفظ میراثهای طبیعی دربخش تنوع حیات
 4. ارایه طرح و نظریات تحلیلی در رابطه به نظارت از ساحات حفاظت شده و پارک های ملی مطابق به نورم های ملی وبین المللی با درک توازن میان حقوق استفاده کننده گان ازساحات بمنظور تقویت اقتصاد دولت ومردم
 5. ارائه طرح ها تحلیلی برای کوچی ها وسهم داران درمورد اداره وحفاظت ساحات مهم تنوع بیولوژیکی به منظور اهمیت اقتصادی وفرهنگی آن.
 6. حصول اطمینان ازکیفیت ساحات حفاظت شده ، پارک های ملی ، منابع ارضی، آبی وحیات وحش به منظور ترتیب نظریات تحلیلی درمورد.
 7. ثبت وارقام ساحات حفاظت شده در دیتابیس مخصوص به منظور داشتن احصائیه دقیق.
 8. انجام سایر وظایف قانونی مرتبط به وظیفه که ازجانب  معاون مسلکی مطابق قوانین واهداف اداره به وی سپرده میشود.

دیدگاه :

 • داشتن ایکوسیستم های غنی ازتنوع حیات
 • تحت حفاظت قراردادن ده فیصد مساحت کل کشور الی سال 2030 میلادی

هدف:

 • توسعه و مدیریت سیستم ساحات حفاظت شده
 • تقویه دانش های محلی بمنظور حفاظت و استفاده پایدار ازتنوع حیات
 • کاهش تهدید ها ناشی ازگونه مهاجم بیگانه 
 • حفاظت و مدیریت انواع بومی و درمعرض خطر
 • تطبیق اهداف کنوانسیون های بین المللی مرتبط به تنوع حیات  

ستراتیژی:

       طرح و تطبیق میکانیزم های حمایوی (مشوق ها، قواعد، مقررات، تعلیمات محیط زیستی و آگاهی محیط زیستی) مورد نیاز بمنظور  تحفظ موثر و استفادۀ معقول از تنوع حیات، توسعه و مدیریت ساحات حفاظت شده 


فعالیت ها:

ساحات حفاظت شده.

 • تهیه وترتیب سیستم پلان ملی ساحات حفاظت شده مطابق ماده ( 39) قانون محیط زیست
 • انجام سروی های لازم محیط زیستی ( اجتماعی، اقتصادی و ایکولوژیکی ) درساحات حفاظت شده ( پارک ملی بند امیر، پارک ملی ولسوالی واخان، زیستگاه پرنده آبی کول حشمت خان، منظره طبیعی شاه فولادی و منظره طبیعی با ارزش پلاتو بامیان )
 • اعلان رسمی 5 ساحه حفاظت شده ( پارک ملی بند امیر، پارک ملی ولسوالی واخان، منظره طبیعی شاه وفولادی، منظره با ارزش طبیعی پلاتو بامیان و زیستگاه پرنده گان آبی کول حشمت خان ) درکشور
 • ایجاد کمیته های حفاظتی درساحات حفاظت شده ( پارک ملی بند امیر، پارک ملی ولسوالی واخان، زیستگاه پرنده گان کول حشمت خان و منظره طبیعی شاه فولادی )
 • تهیه پلان های مدیریتی بمنظور تنظیم ساحات حفاظت شده ( پارک ملی بند امیر، پارک ملی ولسوالی واخان و زیستگاه پرنده گان آبی کول حشمت خان )
 • تطبیق پروژه های بدیل معیشت درساحات حفاظت شده ( پارک ملی بند امیر و پارک ملی ولسوالی واخان )
 • ایجاد انجمن ها در ساحات حفاظت شده پارک ملی بند امیر و ولسوالی واخان ولایت بدخشان

تنظیم وحفاظت تنوع حیات

 • تهیه وترتیب ستراتیژی ملی تنوع حیات و برنامه عمل آن، مطابق ماده (36) قانون محیط زیست
 • تهیه وترتیب  چهار لست انواع قابل حفاظت، که مجموعاً  149 نباتات ، حیوانات ، پرنده گان ، خزنده گان و ذوحیایتن را دربردارد غرض حفاظت بهتر انواع به ارگانهای ذیربط مسول و اگاهی عامه درکشور
 • تهیه و ترتیب گزارشات ملی تنوع حیات وارسال آن به کنوانسیون های بین المللی ( تنوع حیات، تجارت انواع درمعرض خطر و انواع مهاجر)
 • رها سازی صد ها بال پرنده گان و حیوانات درمعرض خطر،  در مرکز و ولایات مختلف کشور در حضور داشت هیئت تعین شده مقام محترم ولایات درزیستگاه های اصلی شان
 • تهیه و چاپ اواراق اگاهی دهی ( بروشر، پوستر و بنر ها ) و توزیع آن دربرنامه های تعلمیات محیط زیستی
 • تهیه وترتیب کتاب رهنما انواع درمعرض خطر

جدول معلوماتی ساحات حفاظت شده کشور

شماره

ساحات رسمی اعلان شده

شماره

 

 

ساحات پیشنهادی

 

 

موقعیت

ساحات

strong>موقعیت

ولایت

 

 

ولسوالی

 

 

ولسوالی

ولایت

1

 

پارک ملی بند امیر

یکاولنگ

بامیان

1

آد مامد

تنی و سپیری

خوست

2

 

 

پارک ملی واخان

واخان

بدخشان

2

مندهیر

ځاځی آریوب

پکتیا

3

منظره شاه فولادی

مرکز بامیان

بامیان

3

جنگلات طبیعی ولسوالی ازره

ازره

لوگر

4

منظره طبیعی با ارزش پلاتو بامیان

یکاولنگ، کهمرد، سیغان

بامیان

4

دره نور

دره نور

ننگرهار

5

زیستگاه پرنده گان آبی کول حشمت خان

ناحیه هشتم و اول

کابل

5

جنگلات طبیعی لغمان

دولت شاه

لغمان

6

نورستان

 

نورستان

6

هامون صابری وپوزک

چخانسور و لاش جوین

نیمروز و فراه

7

درقد

درقد

تخار

7

پنج پیران

شتل وعنابه

پنجشیر

8

امام صاحب

امام صاحب

کندز

8

ریګ روان

مرکز

کاپیسا

9

دشت ناور

ناور

غزنی

9

فیز دوم شاه فولادی

بهسود

وردګ

10

بند دهله

 

کندهار

10

کوه بست و رحمت

خرم و سارباغ و رو دو آب

سمنګان

 

 

11

دانګام، شمندوک و شیگل

دانگام و شیگل

کنر

12

گرزیوان

گرزیوان

فاریاب