اداره ملی حفاظت محيط زیست
ریاست تغیر اقلیم



معرفی ریاست
ریاست تغییرات اقلیم و سازگاری بنابر ضرورت مبرم در سال 1389در چوکات اداره ملی حفاظت محیط زیست تاسیس گردید، این ریاست پیرامون تغییرات اقلیم و اثرات سؤء آن بالای جوامع بشری و همچنان حسب تعهدات دولت جمهوری اسلامی افغانستان در قبال تطبیق اهداف کنوانسیون تغـییر اقلیم ملل متحد ( UNFCCC) فعالیت می نماید.


اهداف ریاست تغییرات اقلیم و سازگاری جهت تطبیق اهداف کنوانسیون تغییر اقلیم ملل متحد ( UNFCCC) درسطح ملی و بین المللی فعالیت می نماید.
ریاست تغییرات اقلیم و سازگاری مطابق قانون محیط زیست و تعهدات افغانستان در قبال تطبیق اهداف کنوانسیون تغییراقلیم ملل متحد ( UNFCCC) مسؤل جمع آوری معلومات وارقام پیرامون تاثیرات تغییرات اقلیم بالای سکتور های زراعت، آب ، انرژی ، مسایل اجتماعی و همچنان تهیه و ترتیب اولین گزارش ملی تغییر اقلیم (INC) مطالعات پیرامون تثبیت مقدار انتشار حجم گازهای گلخانه ای در سطح ملی، تثبیت ساحات آسیب پذیر در نقاط مختلف کشور و همچنان مطالعه پیرامون چگونگی سازگاری در مقابل خطرات عمده اقلیمی می باشد.

استراتیژی ریاست تغییرات اقلیم و سازگاری
ریاست تغییرات اقلیم و سازگاری بنابر لایحه وظایف و مکلفیت های وظیفوی مطابق قانون محیط زیست به تاسی از حکم ماده 22 و رعایت بند های (3،7 و 12) ماده نهم و ستراتیژی و پالیسی اداره ملی حفاظت محیط زیست مسؤولیت ها و فعالیت های ذیل را به عهده دارد:

اهداف و ماموریت

فعالیت های کلیدی ریاست تغییرات اقلیم وسازگاری:

معرفی و اشتراک کارمندان در برنامه های داخلی وخارجی
معرفی و اشتراک کارمندان ریاست تغییرات اقلیم و سازگاری در برنامه های آموزشی داخلی و خارجی

تدویر ورکشاپ ها
تدویر ورکشاپ های آموزشی در مرکز و ولایات پیرامون مسایل محیط زیستی

ترتیب و ارایه پریزنتیشن ها
تهیه و ارایه پریزنتیشن دررابطه به مسایل تغییر اقلیم برای اشتراک کنندگان ورکشاپ ها

ابراز نظرر درموارد مختلف
ابراز نظر پیرامون استراتیژی ها، پالیسی ها و سایر اسناد ها که به این ریاست مواصلت نموده است

برای معرفت بیشتر با ریاست تغیر اقلیم به لینک های ذیل مراجعت نمائید :