خدمات

انکشاف پایدار

جمهوری اسلامی افغانستان منحیث عضو سازمان ملل متحد، متعهد به تطبیق اهداف انکشاف پایدار بوده و بتاسی از مصوبه شماره (16)، فقره (4) مورخ (20/07/1394) شورای عالی وزیران، وزارت اقتصاد موظف گردیده تا از روند کاری، هماهنگی و تطبیق موثر اهداف انکشاف پایدار (SDGs) نظارت و ارزیابی نموده و گزارشات منظم چگونگی تطبیق آن را بصورت سالانه ترتیب و به شورای عالی وزراء و از طریق مراجع دیپلوماتیک به مجمع سازمان ملل متحد...

میراثهای طبیعی

ریاست حفظ میراثهای طبیعی ازسال 1384 بدین سو درچوکات اداره ملی حفاظت محیط زیست با درنظرداشت فصل ششم قانون محیط زیست در تنظیم ، حفاظت و نظارت ازمنابع طبیعی کشور فعالیت می نماید.
شیوه کاری ریاست :
شناسایی، طرح برنامه های حفاظتی وتنظیمی مشترک با ارگانهای ذیربط ونظارت ازمنابع کلیدی طبیعی افغانستان که دربرگیرنده جنگلات ، چراگاه ها ، حیات وحش، ساحات حفاظت شده،...

تغییر اقلیم

ریاست تغییرات اقلیم و سازگاری بنابر ضرورت مبرم در سال 1389در چوکات اداره ملی حفاظت محیط زیست تاسیس گردید، این ریاست پیرامون تغییرات اقلیم و اثرات سؤء آن بالای جوامع بشری و همچنان حسب تعهدات دولت جمهوری اسلامی افغانستان در قبال تطبیق اهداف کنوانسیون تغـییر اقلیم ملل متحد ( UNFCCC) فعالیت می نماید.
اهداف :ریاست تغییرات اقلیم و سازگاری جهت تطبیق اهداف کنوانسیون تغییر اقلیم ملل متحد ( UNFCCC) درسطح ملی و بین المللی...

نظارت و تفتیش

ریاست نظارت و تفتیش محیط زیستی در سال "1389" هـ ش به اساس تطبیق سیستم رتب و معاش در چوکات تشکیل اداره ملی حفاظت محیط زیست ایجاد و منظور گردید، که در سال اول دارای پنج آمریت و فعلاً دارای چهار آمریت ذیل:
• آمریت نظارت و تفتیش بر تطبیق پالیسی ها و ستراتیژی های محیط زیستی
• آمریت نظارت و تفتیش بر کثافات جامد و مایع
• آمریت تحــــلیل و تجــــــــزیه آلـودگی ها
• آمریت نظارت و تفتیش بـر فــــــاضـلاب ها