ورکشاپ ملی محیط زیستی شش روزه که غرض ارتقای دانش مسلکی روئسا و کارمندان مسلکی ولایات دایر شده بود خاتمه یافت.

slider-image

کابل- 25  جمادی الاول 1444
در محفلی که به همین مناسبت در سالن بزرگ انستیتوت خدمات ملکی برگزار شده بود، حافظ عزیزالرحمن رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست، داکتر زین العابدین عابد معین مسلکی و پالیسی، روئسا و تعداد از کارمندان اداره مرکزی اشتراک نموده بودند.


محفل با تلاوت آیات از کلام الله مجید آغاز گردیده و داکتر زین العابدین عابد معین پالیسی و مسلکی به اشتراک کننده گان این ورکشاپ توصیه کرد تا وظایف شان را با مسوولیت و ایمانداری کامل انجام داده، از اوامر بزرگان اطاعت نموده و از قطع جنگلات، شکار و قاچاق غیر قانونی جلوگیری کرده و متوجه همه امور مربوط به محیط زیست در ولایات شان باشند.


آقای عابد افزود: این نظام با قربانی های زیاد بدست آمده، جوانان زیاد به شهادت رسیده و هزاران یتیم و بیوه داریم.
هر کس که به وطن خیانت کرده خداوند آنها را شرمنده و ذلیل ساخته و اکنون هم هرکس به این وطن خیانت کند خداوند متعال او را شرمنده و ذلیل می سازد.
همه ما باید  وظایف خود را با اخلاص و ایمانداری انجام دهیم.
در این محفل روئسای بلخ و هرات به نمایندگی از همه اشتراک کننده گان،  مشکلات و پیشنهادات شان را با رهبری اداره مطرح کردند.


در ختم محفل رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست، معین مسلکی و پالیسی این اداره و رئیس انستیتوت خدمات ملکی به اشتراک کننده گان این ورکشاپ تصدیقنامه ها را توزیع نمودندخدمات

انکشاف پایدار

جمهوری اسلامی افغانستان منحیث عضو سازمان ملل متحد، متعهد به تطبیق اهداف انکشاف پایدار بوده و بتاسی از مصوبه شماره (16)، فقره (4) مورخ (20/07/1394) شورای عالی وزیران، وزارت اقتصاد موظف گردیده تا از روند کاری، هماهنگی و تطبیق موثر اهداف انکشاف پایدار (SDGs) نظارت و ارزیابی نموده و گزارشات منظم چگونگی تطبیق آن را بصورت سالانه ترتیب و به شورای عالی وزراء و از طریق مراجع دیپلوماتیک به مجمع سازمان ملل متحد...

میراثهای طبیعی

ریاست حفظ میراثهای طبیعی ازسال 1384 بدین سو درچوکات اداره ملی حفاظت محیط زیست با درنظرداشت فصل ششم قانون محیط زیست در تنظیم ، حفاظت و نظارت ازمنابع طبیعی کشور فعالیت می نماید.
شیوه کاری ریاست :
شناسایی، طرح برنامه های حفاظتی وتنظیمی مشترک با ارگانهای ذیربط ونظارت ازمنابع کلیدی طبیعی افغانستان که دربرگیرنده جنگلات ، چراگاه ها ، حیات وحش، ساحات حفاظت شده،...

تغییر اقلیم

ریاست تغییرات اقلیم و سازگاری بنابر ضرورت مبرم در سال 1389در چوکات اداره ملی حفاظت محیط زیست تاسیس گردید، این ریاست پیرامون تغییرات اقلیم و اثرات سؤء آن بالای جوامع بشری و همچنان حسب تعهدات دولت جمهوری اسلامی افغانستان در قبال تطبیق اهداف کنوانسیون تغـییر اقلیم ملل متحد ( UNFCCC) فعالیت می نماید.
اهداف :ریاست تغییرات اقلیم و سازگاری جهت تطبیق اهداف کنوانسیون تغییر اقلیم ملل متحد ( UNFCCC) درسطح ملی و بین المللی...

نظارت و تفتیش

ریاست نظارت و تفتیش محیط زیستی در سال "1389" هـ ش به اساس تطبیق سیستم رتب و معاش در چوکات تشکیل اداره ملی حفاظت محیط زیست ایجاد و منظور گردید، که در سال اول دارای پنج آمریت و فعلاً دارای چهار آمریت ذیل:
• آمریت نظارت و تفتیش بر تطبیق پالیسی ها و ستراتیژی های محیط زیستی
• آمریت نظارت و تفتیش بر کثافات جامد و مایع
• آمریت تحــــلیل و تجــــــــزیه آلـودگی ها
• آمریت نظارت و تفتیش بـر فــــــاضـلاب ها